Διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Φυσικά» με τη μέθοδο CLIL

Διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Φυσικά» με τη μέθοδο CLIL

 

Τάξη: Ε΄

Τμήμα: Ε2

Εκπαιδευτικός: Κνάβας Οδυσσέας (ΠΕ70)

 

Θεωρητικό πλαίσιο:

Η Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες έχει να εκπληρώσει την ανάγκη διαμόρφωσης επιστημονικά εγγράμματων πολιτών που μπορούν να ερευνούν ή να κατανοούν την έρευνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της επιστημονικής δραστηριότητας. Αυτοί οι πολίτες, ως εκ τούτου, θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν ανεξάρτητες και σωστές προβλέψεις για επιστημονικά θέματα και κατά συνέπεια θα ασκούν τα δικαιώματά τους με γνώση και θα αναλαμβάνουν δράση ως ενεργοί πολίτες σε αυτόν τον τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, στο 3ο πρότυπο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης, σχεδιάζεται, για το σχολικό έτος 2015-2016, η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Φυσικά» με βάση το θεωρητικό πλαίσιο CLIL, που προϋποθέτει, στην περίπτωσή μας,  τη μεσολάβηση της αγγλικής γλώσσας. Η αγγλική γλώσσα είναι το μέσο που τοποθετεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ως παγκόσμια ενεργούς πολίτες, δεδομένου ότι ένας πολίτης του κόσμου χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως lingua franca.  Η μέθοδος CLIL, η οποία δίνει έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τη γλώσσα, τη γνώση και την παγκόσμια κοινότητα, είναι ένας τρόπος να συνδεθεί  η επιστημονική εκπαίδευση με την πολιτότητα.

 

Στόχοι:

– Κατανόηση εννοιών από τα παιδιά.

– Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών εμπλουτισμένος με επιστημονικό λεξιλόγιο.

– Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών ως προς την χρήση της αγγλικής γλώσσας.

– Παραγωγή πρωτότυπου διδακτικού υλικού.

– Διάχυση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Μεθοδολογία:

– Τρεις διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως

– Ακολουθείται το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

– Παραγωγή υλικού που βασίζεται στο ελληνόφωνο βιβλίο αλλά και παραγωγή πρωτότυπου διδακτικού υλικού από τον εκπαιδευτικό.

– Κριτήρια αξιολόγησης στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να μετασχηματίζουν το περιεχόμενο στα γνωστικά σχήματα της μητρικής τους γλώσσας.

– Τμήμα ελέγχου : Ε1. Κοινά κριτήρια αξιολόγησης.

– Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Έντονα βιωματικός χαρακτήρας της διδασκαλίας. Χρήση Τ.Π.Ε.

– Μαγνητοσκόπηση διδασκαλιών.

– Αξιολόγηση: Αρχική, Διαμορφωτική, Τελική.