Δημιουργικό διάλειμμα

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργικό διάλειμμα
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η δράση είναι μία ενδοσχολική παρέμβαση με ευρύτερο στόχο την προώθηση της ένταξης και της κοινωνικοποίησης όλων των μαθητών στο σχολείο με απώτερο στόχο την ελάττωση φαινομένων βίας και ατυχημάτων.
Πρόκειται για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με την οργάνωση και διεξαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά στον υπαίθριο χώρο της σχολικής αυλής αλλά και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους του σχολείου (υπόγειο γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ) υπό την επίβλεψη δασκάλων και την συνεργασία γονέων.
Η εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων θα έχει και ως εξαγόμενο τη δημιουργία ενός αρχικού σχολικού κανονισμού ο οποίος θα είναι δυναμικός ώστε χρόνο με το χρόνο να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Συντονιστής: Τσίντζας Δημήτρης
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Όλα τα παιδιά του σχολείου εν δυνάμει θα εμπλακούν στη δράση την οργάνωση όμως και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων θα αναλάβουν κυρίως παιδιά των μεγάλων τάξεων (κυρίως Ε’ και ΣΤ’).
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Συνεργασία με γονείς και συγγενείς παιδιών, επαγγελματίες και ειδικούς της ευρύτερης περιοχής, μελών της σχολικής μας κοινότητας.
Στόχοι
Οι στόχοι της δράσης είναι τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αυτοοργανωθούν και να διαπιστώσουν από μόνα τους την ανάγκη θέσπισης κανόνων – ορίων σε κάθε δραστηριότητα που συμμετέχουν. Οιι στόχοι μας είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος, η ελάττωση φαινομένων βίας καθώς και η ελάττωση ατυχημάτων, η συνεργασία μεταξύ παιδιών διαφορετικών τάξεων, η ανάληψη ευθυνών από τα παιδιά και η δημιουργία ενός κανονισμού που θα πηγάζει από τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών και δεν θα επιβάλλεται εκ των άνω.
Διαδικασία
Αρχικά θα γίνει μια αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης με ερωτηματολόγια, δημιουργία κοινωνιογραμμάτων στις τάξεις θα ακολουθήσει παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με στόχο τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών καταστάσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζονται.
Παράλληλα τα παιδιά, αυτοοργανώνονται και προτείνουν εγγράφως δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν να εμπλακούν καθορίζοντας το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής.
Τα παραπάνω στάδια ολοκληρώνονται μέχρι τα τέλη Οκτώβρη.
Σε τρίτο στάδιο (Νοέμβρης-Μάιος) θα ακολουθήσει η εφαρμογή της παρέμβασης με την εθελοντική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιλεγμένα διαλείμματα για την επίβλεψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ενώ θα επιδιωχθεί και η συμβολή γονέων ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας.
Αποτελέσματα
Αναμένουμε να παρατηρήσουμε βελτίωση στη συμπεριφορά των παιδιών όχι μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος αλλά και μέσα στην τάξη. Επιδιώκεται η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών αλλά και εκπαιδευτικών και η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας και συμμετοχής.
Πρακτικά στοχεύουμε στην ελάττωση αν όχι εξάλειψη φαινομένων βίας και ατυχημάτων στον αύλειο χώρο.
Παραδοτέα
Ερωτηματολόγια, κλείδες παρατήρησης, κοινωνιογράμματα πριν και μετά την παρέμβαση, υλικό καταγραφής, συμπεράσματα από συνεντεύξεις (ημιδομημένες).