Καινοτόμα Προγράμματα – Έρευνες

Ψηφιακός Γραμματισμός – Δακτυλογράφηση (Τυφλό σύστημα)

Διδασκαλία της μουσικής στη γαλλική γλώσσα μέσω της μεθόδου clil/emile

Η κινητικότητα σε ένα διαπολιτισμικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον: το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη

Παραμύθι μαγικό γράφω και λέω διαφορετικό

Δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γερμανικών με δημιουργική συνεργασία διαφορετικών τμημάτων, τάξεων και εκπαιδευτικών

Εξερευνώντας τα  συναισθήματα και στάσεις μαθητών απέναντι στα μαθήματα CLIL (ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας)

Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσω CLIL – Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας

Εκπαίδευση στα Μέσα

Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου

Φυσική Αγωγή μέσω CLIL στην  Ε΄ δημοτικού

Δραστηριότητες εκμάθησης ορθογραφίας στη Γ΄Δημοτικού