Εκπαίδευση στα Μέσα

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

 Δημιουργία έντυπης σχολικής εφημερίδας και διαδικτυακού σχολικού ραδιοφώνου. Η δράση αποτελεί καλό παράδειγμα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, βιωματικής μάθησης και διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Εργασίας, το οποίο καλλιεργεί τον γραμματισμό στα Μέσα διαμέσου της δημιουργικής προσέγγισης της Εκπαίδευσης στα Μέσα. Η δράση φιλοδοξεί να προκαλέσει την εμπλοκή  του συνόλου του μαθητικού δυναμικού του σχολείου.

Α) Η λειτουργία ενός σχολικού διαδικτυακού ραδιοφώνου αποτελεί μια καινοτομία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα αυτόνομου διαδικτυακού ραδιοφώνου για παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας. Το σχολικό ραδιόφωνο «Radio Experimental» κατά την 4η περίοδο λειτουργίας, περνά, σε επίπεδο σχεδιασμού, ηχογράφησης, επεξεργασίας και διανομής, αποκλειστικά στην ευθύνη των μαθητών/τριών. Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την ευθύνη εποπτείας της συγκρότησης των ομάδων, συντονισμού αυτών, ελέγχου του περιεχομένου εκπομπών και ιστοσελίδας, παροχής τεχνικής βοήθειας.

Β) Η σχολική εφημερίδα είναι με τη σειρά της μια δράση διαδεδομένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόζεται όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τρόπο καινοτόμο. Υπερβαίνει τη συνήθη πρακτική όπου μια ομάδα παιδιών αναλαμβάνει ρόλους με απώτερο στόχο την προβολή δράσεων του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή της, η ομάδα παιδιών αναλαμβάνει ένα μέρος της προαναφερθείσας συνήθους λειτουργία, επιπρόσθετα όμως φιλοδοξεί να ενημερώσει και εκπαιδεύσει το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου στη δράση.

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

20 Σεπτεμβρίου έως 9 Ιουνίου

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

  Κνάβας Οδυσσέας

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

21 παιδιά της Στ2 τάξης. Εμπλοκή του συνόλου των μαθητών/τριών του σχολείου

 

Στόχοι:

o   Εκπαίδευση στα Μέσα (πληροφοριακός γραμματισμός,  δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του έντυπου και ηλεκτρονικού Μέσου, κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας)

o   Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, ξένες γλώσσες – κουλτούρες, τέχνη, αθλητισμός…)

o   Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη (παραγωγή γραπτού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις)

  Κοινωνική ανάπτυξη και πολιτότητα (δημοκρατικός διάλογος, ενεργή στάση και συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο, αλλά και στην τοπική κοινότητα και κοινωνία)

  Διαπολιτισμική συνείδηση (συνάντηση με άλλες πολιτισμικές ομάδες μέσω της σχολικής αλληλογραφίας, του διαδικτυακού διαμοιρασμού, διαπολιτισμική ικανότητα)

  Τεχνολογικός γραμματισμός (χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη σύνταξη των άρθρων, τη στοιχειοθέτηση – μορφοποίηση της έντυπης μορφής της εφημερίδας και της ψηφιακής του ραδιοφώνου, την εκτύπωση του και τη διανομή του)

o   Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την αυτονόμηση στη μάθηση.

 

Διαδικασία:

 10 στάδιο

Ευαισθητοποίηση, διερεύνηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών

2ο στάδιο

Συζήτηση  και καταμερισμός ρόλων και καθηκόντων: ορίζονται 3 μαθητές ως υπεύθυνοι συντονισμού των παιδιών για κάθε τμήμα του σχολείου. Αποφασίζονται ο τίτλος της εφημερίδας και του ραδιοφώνου. Για το ραδιόφωνο τρία παιδιά αναλαμβάνουν τη σχεδίαση και διαχείριση της ιστοσελίδας, ενώ άλλοι 10 την επεξεργασία του ηχογραφημένου υλικού.

3ο στάδιο

Τα παιδιά ενημερώνουν τα παιδιά των τμημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνα. Αναλαμβάνουν να γράψουν και να μοιράσουν οδηγίες για την καλή συνεργασία, καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή όλων στη δράση.

4ο στάδιο

Η ομάδα της εφημερίδας συγγράφει, τυπώνει και μοιράζει το εναρκτήριο φύλλο της εφημερίδας. Εν συνεχεία βρίσκεται σε τακτική επαφή με όλα τα τμήματα και τους εκπαιδευτικούς αυτών, ώστε να ενημερώνει, να δίνει ιδέες και να συλλέγει το υλικό. Όλο το υλικό ελέγχεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού εγκριθεί μόνο τότε η ομάδα εφημερίδας προχωρά στον σχεδιασμό της εφημερίδας. Το τελικό έντυπο ελέγχεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και τυπώνεται, ώστε να μοιραστεί στα παιδιά του σχολείου. Υπάρχει σκέψη να οριστεί ένα μικρό αντίτιμο, ώστε να συλλεχθεί ένα ποσό που θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό (συσσίτιο ενορίας).

Η ομάδα του ραδιοφώνου ηχογραφεί το εναρκτήριο διαφημιστικό σποτάκι, το μεταφορτώνει στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, το αναπαράγει κατά την πρωινή συγκέντρωση του σχολείου και ενημερώνει την ολομέλεια για την ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφώνου.

5ο στάδιο: Τα παιδιά έχουν συχνή (μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον) επικοινωνία με τα τμήματα, ώστε να συλλέγουν υλικό. Οι ηχογραφήσεις για τις μικρότερες τάξει πραγματοποιούνται από τα παιδιά της ομάδας ραδιοφώνου, ενώ για στα μεγαλύτερα παιδιά δίνεται αυτονομία. Οι εκπομπές επεξεργάζονται από την ομάδα ραδιοφώνου, ελέγχονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και κατόπιν μεταφορτώνται στην ιστοσελίδα.

 

Οι συναντήσεις της ομάδας ραδιοφώνου και εφημερίδας είναι τακτικές με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (έχουν οριστεί δύο της εβδομάδα), εκτός των εκτάκτων που θα προκύψουν. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται πάντα δίπλα στα παιδιά ώστε να προσφέρει καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη, ιδέες, να ελέγχει την ομαλή λειτουργία των ομάδων.

 

Αποτελέσματα:

Η δράση θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, από τις ομάδες ραδιοφώνου και εφημερίδας, από το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου και από τους εκπαιδευτικούς.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα βασιστεί στους αρχικούς στόχους μέσα από την καταγραφή σε ημερολόγιο.

Η αξιολόγηση από τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας θα προκύψει μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

 

Παραδοτέα:

 Η ιστοσελίδα του διαδικτυακού ραδιοφώνου (υπό κατασκευή τη συγκεκριμένη στιγμή).

Τα έντυπα φύλλα της σχολικής εφημερίδας.

Τα ερωτηματολόγια.

Το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού.

 

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Επίσκεψη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικής εφημερίδας.