Εξερευνώντας τα συναισθήματα και στάσεις μαθητών απέναντι στα μαθήματα CLIL (ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας)

Κατηγορία δράσης/προγράμματος:

Έρευνα, ανάλυση, αποτύπωση και αξιολόγηση στάσεων μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα CLIL και διόρθωση τυχόν λανθασμένων στάσεων.

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Η παρούσα δράση αφορά στην διερεύνηση των συναισθημάτων και των στάσεων μαθητών Δημοτικού (και συγκεκριμένα στις τάξεις Γ έως ΣΤ) όσον αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων μέσω της μεθόδου CLIL (Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας). Τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων και των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα καταγραφούν οι απόψεις των μαθητών με απώτερο σκοπό την εξέταση της αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών και την γενικότερη ικανότητα υιοθέτησης θετικών τρόπων και στάσεων ζωής που αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς των καινοτόμων προγραμμάτων.

 Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-έως:

01-09-2016 έως 31-08-2017

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

Ζαπουνίδης Θωμάς και Εμμανουηλιδου Κική

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

11Αγόρια/ 11 κορίτσια Γ1 ΤΑΞΗ

11Αγόρια/ 11 κορίτσια Γ2 ΤΑΞΗ

13 Αγόρια/ 12 κορίτσια Δ1 ΤΑΞΗ

12 Αγόρια/ 12 κορίτσια Δ2 ΤΑΞΗ

12 Αγόρια/ 11 κορίτσια Ε1 ΤΑΞΗ

09 Αγόρια/ 15 κορίτσια Ε2 ΤΑΞΗ

12 Αγόρια/ 14 κορίτσια ΣΤ1 ΤΑΞΗ

11 Αγόρια/ 12 κορίτσια ΣΤ2 ΤΑΞΗ

Στόχοι:

Διερεύνηση των συναισθημάτων και των στάσεων των μαθητών Γ-ΣΤ τάξεων όσον αφορά τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος CLIL ξεχωριστά

– Αξιολόγηση, από τους μαθητές , του κάθε μαθήματος CLIL και του εκπαιδευτικού του

– Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στάσεων των μαθητών

– Εξέταση των στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών και την γενικότερη ικανότητα υιοθέτησης θετικών τρόπων και στάσεων ζωής

 

 Διαδικασία:

Θα δημιουργηθούν αρχικά 2 ερωτηματολόγια. Ένα για τους μαθητές του κάθε μαθήματος Ολιστικής Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας και ένα για τους διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών. Το ερωτηματολόγιο του διδάσκοντα του CLIL μαθήματος θα δίδεται τόσο στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα το διδάσκουν όσο και σε όλους όσους διδάξουν τις συγκεκριμένες τάξεις  περιστασιακά (π.χ. φοιτητές πρακτικής, άλλους διδάσκοντες που αναπληρώνουν, επισκέπτες από άλλες χώρες) ώστε να αποτυπωθούν περισσότερες και πιο έγκυρες απόψεις. Τα ερωτηματολόγια είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε οι απόψεις των  μαθητών για το μάθημα να συσχετίζονται με το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για την στάση των μαθητών. Τα δεδομένα θα εμπλουτιστούν επιπλέον από την συλλογή των συχνών εντυπώσεων, μετά από κάθε μάθημα, των παιδιών στα Online padlets (το περιεχόμενο του οποίου θα καταγράφεται). Η ανάλυση τόσο των δεδομένων των padlets  όσο και των ερωτηματολογίων, θα αποτυπώσει στο τέλος της χρονιάς τις στάσεις των παιδιών κατά τρίμηνο και συνολικά  όσον αφορά τα μαθήματα CLIL.

Τα αποτελέσματα των μαθητών θα συζητηθούν στην ολομέλεια με τους διδάσκοντες τους με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης τους (Critical and reflective thinking) και την έμμεση αυτοαξιολόγηση τους και διόρθωση τυχόν λανθασμένων στάσεων .

 

Αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα αφορούν στην ποσοτική (στατιστική αποτύπωση) και ποιοτική (ανάλυση περιεχομένου) αποτύπωση των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθήματα CLIL και η διάχυσή τους θα γίνει τόσο στους εκπαιδευτικούς που τους αφορούν όσο και στα ίδια τα παιδιά.

 

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα θα είναι ένα τεύχος (σε μορφή pdf  και flipbook)  με το σύνολο των δεδομένων και αποτελεσμάτων ανά τάξη, μάθημα και παιδιά.

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Συνεργασία και επίβλεψη από το  Α.Π.Θ και συγκεκριμένα την αναπληρώτρια καθηγήτρια και Πρόεδρο του Εποπτικού συμβουλίου του σχολείου μας Κα Μαρίνα Ματθαιουδάκη.