Η Διδασκαλία της Ιστορίας μέσω CLIL – Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την προσέγγιση CLIL οποία είναι σήμερα πολύ δημοφιλής και επιτυχημένη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης «Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας 2004-2006» αναφέρει ότι “Η προσέγγιση CLIL, κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται ένα μάθημα μέσω μιας ξένης γλώσσας μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στους στόχους της ένωσης σε σχέση με την εκμάθηση γλωσσών”

Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσω  CLIL δεν είναι καινούργια στο σχολείο μας, φέτος όμως αποπειράται  η οργανωμένη παρατήρηση της εφαρμογής του από την εκπαιδευτικό καθώς και η καταγραφή των εντυπώσεων των μαθητών/τριών και η εξέλιξή τους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Οι μαθητές διδάσκονται την ύλη του σχολικού εγχειριδίου μέσω της Αγγλικής γλώσσας με τη βοήθεια βίντεο ή σχετικού υλικού που δημιουργεί για αυτόν τον σκοπό η εκπαιδευτικός. Η διδασκαλία συμπληρώνεται με δραστηριότητες που εκπονούνται στην τάξη που αφορούν σε φύλλα εργασιών, τραγούδια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια παντομίμας κλπ. Κατά το σχεδιασμό του υλικού λήφθηκε σοβαρά υπόψη η διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου και οι επιδιωκόμενοι στόχοι όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ).

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

Σεπτέμβριος 2016 έως Ιούνιος 2017

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

Κουταλακίδου Βαρβάρα

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

Γ΄ Τάξη 46 (23 κορίτσια και 23 αγόρια)

Δ΄Τάξη 46 (23 κορίτσια και 23 αγόρια)

 

Στόχοι:

Γενικοί

η αξιολόγηση της διδασκαλίας της Ιστορίας μέσω CLIL

-η γνωριμία των μαθητών/τριών με την πολιτιστική τους κληρονομιά

-η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης  της Αγγλικής γλώσσας

 

Επιμέρους Στόχοι:

α) Γνωσιακοί

– να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα

-να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου

– να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας

β)  Διαδικαστικοί

– να αναζητήσουν, να επεξεργαστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες

-να κατανοήσουν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο στη γλώσσα-στόχο

-να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, να συσχετίσουν και να συγκρίνουν

-να καταγράψουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά με τον τρόπο έκθεσής τους στη νέα γνώση

γ) Αξιακοί

-να κατανοήσουν την έννοια συνύπαρξης στο κοινωνικό «γίγνεσθαι»

-να  οικειοποιηθούν αξίες όπως ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, αυτοπεποίθηση και αυτενέργεια/αυτονόμηση

-να αποκτήσουν ικανότητες συνεργασίας και διαλόγου και ικανότητας ρύθμισης των διαπροσωπικών σχέσεων

-να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα έκφρασης και δικαιολόγησης των απόψεών τους

-να παρουσιάζουν τις γνώσεις τους μπροστά σε κοινό

 

Διαδικασία:

Η εκπαιδευτικός καταγράφει μέσω βιντεοσκόπησης μαθήματα Ιστορίας σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκρίνει την ανταπόκριση των παιδιών και στις δύο τάξεις εφαρμογής. Οι μαθητές/τριες, στην μεν Γ΄τάξη ζητούνται να κρατούν προσωπικά ημερολόγια όπου καταγράφουν τις εντυπώσεις τους μετά το τέλος του μαθήματος, στη δε Δ΄τάξη καταγράφουν τις εντυπώσεις τους σε padlet που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό. Η εκπαιδευτικός θα πραγματοποιήσει επίσης ημιδομημένες συνεντεύξεις από μαθητές/τριες και των δύο επιπέδων έτσι ώστε να ενισχυθούν τα ποιοτικά δεδομένα των ημερολογίων.

 

Αποτελέσματα:

Κατόπιν ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η συνέχιση ή όχι της καταγραφής των στάσεων και συναισθημάτων των παιδιών και την επόμενη χρονιά, ενώ τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη σε νέα εφαρμογή του προγράμματος

 

 Παραδοτέα:

 Ενδεικτικά, συνεντεύξεις των παιδιών και αποσπάσματα από την καταγραφή των στάσεων και συναισθημάτων τους