Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου

Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία αντικειμένου μέσω γλώσσας. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης «Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας 2004-2006» αναφέρει ότι αυτή  η προσέγγιση “κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται ένα μάθημα μέσω μιας ξένης γλώσσας, μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στους στόχους της ένωσης σε σχέση με την εκμάθηση γλωσσών”

Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσω  CLIL δεν είναι καινούργια στο σχολείο μας, φέτος όμως αποπειράται  η οργανωμένη παρατήρηση της εφαρμογής του από την εκπαιδευτικό καθώς και η καταγραφή των εντυπώσεων των μαθητών/τριών και η εξέλιξή τους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Οι μαθητές διδάσκονται την ύλη του σχολικού εγχειριδίου μέσω της Αγγλικής γλώσσας με τη βοήθεια βίντεο ή σχετικού υλικού που δημιουργεί για αυτόν τον σκοπό η εκπαιδευτικός. Η διδασκαλία συμπληρώνεται με δραστηριότητες που εκπονούνται στην τάξη που αφορούν σε φύλλα εργασιών, τραγούδια, διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια παντομίμας κλπ. Κατά το σχεδιασμό του υλικού λήφθηκε σοβαρά υπόψη η διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου και οι επιδιωκόμενοι στόχοι όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ).

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

 Σεπτέμβριος 2016 έως Ιούνιος 2017

 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

Κουταλακίδου Βαρβάρα

 

Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

Γ΄ Τάξη 46 (23 κορίτσια και 23 αγόρια)

Δ΄Τάξη 46 (23 κορίτσια και 23 αγόρια)

 

Στόχοι:

-η καταγραφή των στάσεων και συναισθημάτων των παιδιών κατά την εξέλιξη της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου

-ο εντοπισμός των διαφορών στην αντιμετώπιση του μαθήματος στη Γ΄(πρώτη χρονιά εφαρμογής) και Δ΄ Δημοτικού (δεύτερη χρονιά εφαρμογής

η καταγραφή των παραγόντων διαφορετικής αντιμετώπισης (αν αυτή προκύψει από τα δεδομένα)

 

Διαδικασία:

Η εκπαιδευτικός καταγράφει μέσω βιντεοσκόπησης μαθήματα Ιστορίας σε τακτά χρονικά διαστήματα και συγκρίνει την ανταπόκριση των παιδιών και στις δύο τάξεις εφαρμογής. Οι μαθητές/τριες, στην μεν Γ΄τάξη ζητούνται να κρατούν προσωπικά ημερολόγια όπου καταγράφουν τις εντυπώσεις τους μετά το τέλος του μαθήματος, στη δε Δ΄τάξη καταγράφουν τις εντυπώσεις τους σε padlet που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό. Η εκπαιδευτικός θα πραγματοποιήσει επίσης ημιδομημένες συνεντεύξεις από μαθητές/τριες και των δύο επιπέδων έτσι ώστε να ενισχυθούν τα ποιοτικά δεδομένα των ημερολογίων.

 

Αποτελέσματα:

Κατόπιν ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, θα αξιολογηθεί η συνέχιση ή όχι της καταγραφής των στάσεων και συναισθημάτων των παιδιών και την επόμενη χρονιά, ενώ τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη σε νέα εφαρμογή του προγράμματος

 

Παραδοτέα:

 Ενδεικτικά, συνεντεύξεις των παιδιών και αποσπάσματα από την καταγραφή των στάσεων και συναισθημάτων τους