Ψηφιακός Γραμματισμός – Δακτυλογράφηση (Τυφλό σύστημα)

Τίτλος δράσης/προγράμματος:

 Ψηφιακός Γραμματισμός – Δακτυλογράφηση (Τυφλό σύστημα)

 

 Κατηγορία δράσης/προγράμματος:

 Τ.Π.Ε. – Γλώσσα / Καινοτόμο


Περιγραφή δράσης/Προγράμματος:

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Τμήμα φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι μαθητές καλούνται μέσα από ασκήσεις να αποκτήσουν τη δεξιότητα δακτυλογράφησης (τυφλό σύστημα). Επίσης ελέγχεται η δυνατότητα παραγωγής κειμένου στον Η/Υ σε συνάρτηση με την παραγωγή κειμένου χειρόγραφα.

 

Διάρκεια (χρόνος υλοποίησης από-εως):

 9/2016 – 6/2017

 

 Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

 Νεοφώτιστος Βασίλειος


Αριθμός συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη:

 Ε1 24 αγόρια και 24 κορίτσια (1 ώρα την εβδομάδα)

Δ2 23 αγόρια και 23 κορίτσια (2 ώρες την εβδομάδα)


Στόχοι:

Απόκτηση της δεξιότητας της δακτυλογράφησης με βάση το τυφλό σύστημα.

Απόκτηση της δεξιότητας της ανάπτυξης επιχειρημάτων των μαθητών μέσα από τη χρήση λογισμικού κειμενογράφου στο Η/Υ.

 

Διαδικασία:

Οι μαθητές καλούνται μέσα από ασκήσεις να αποκτήσουν σιγά σιγά τη δεξιότητα της δακτυλογράφησης με τυφλό σύστημα χωρίς λάθη.

Οι μαθητές αφού έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς κάθε φορά συνδυασμούς πλήκτρων εξασκούνται και στο τέλος της διδακτικής ώρας αξιολογούνται βάσει των επιδόσεων τους σε συνάρτηση με τα κριτήρια που θέτει το λογισμικό.

Εφόσον αποκτήσουν τη δεξιότητα της δακτυλογράφησης σε ικανοποιητικό βαθμό θα προχωρήσει το πρόγραμμα στην παραγωγή ψηφιακού κειμένου το οποίο θ συγκριθεί με αντίστοιχο χειρόγραφο.

Θα συγκριθεί η σύνταξη, η ορθογραφία αλλά και η δόμηση των εννοιών που παραθέτουν οι μαθητές.

Επίσης θα αναλυθεί η στάση των μαθητών απέναντι στους Η/Υ όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου, καθώς και απέναντι στο λογισμικό.

 

Αποτελέσματα:

Η απόκτηση της δεξιότητας της δακτυλογράφησης εφαρμόζοντας το τυφλό σύστημα θεωρείται πλέον αναγκαία και απαιτητή βάσει τη ραγδαία ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και των εφαρμογών της σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων των μαθητών με τη χρήση των Η/Υ, είναι σίγουρο ότι σε μερικά χρόνια το ψηφιακό κείμενο θα έχει αντικαταστήσει πλήρως το χειρόγραφο.

 

Παραδοτέα:

Αναφορές Προόδου, Στάσεων, Κειμένων χειρόγραφων και ψηφιακών.

 

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.:

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μπίκο Κωνσταντίνο