Εικαστικά επαγγέλματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ονοματεπώνυμο: Θεοδωρίδου Ευσταθία

 Ειδικότητα: ΠΕ 05 (γαλλικών)

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 23     ΑΓΟΡΙΑ: 09   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 14

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  :

– Γνωριμία με τα εικαστικά επαγγέλματα:  γελοιογράφος, σχεδιαστής, αρχιτέκτονας, φωτογράφος….

– Γνωριμία με το έργο σημαντικών εικαστικών δημιουργών.

– Ελεύθερη δημιουργική έκφραση των παιδιών, εμπνευσμένη από τα έργα των αντίστοιχων εικαστικών δημιουργών.

 

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σαν γενικούς στόχους   το πρόγραμμα έχει την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γλώσσα στόχο (γαλλικά),  την γνωριμία των μαθητών με τα εικαστικά επαγγέλματα και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους εμπνεόμενοι από τους εικαστικούς δημιουργούς  και το έργο τους.

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει διαθεματική προσέγγιση του θέματος και σύνδεσή του με διάφορα διδακτικά αντικείμενα.

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την τέχνη και θα εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας). Θα έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση καθώς θα αναζητούν υλικό, θα οργανώνουν και θα διεξάγουν συνθετικές εργασίες (μέθοδος project) κ θα εκφράζουν ελεύθερα συναισθήματα, ιδέες και μηνύματα μέσω των δημιουργιών τους.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο μάθημα των γαλλικών και στη Γαλλική γλώσσα μέσω της μεθόδου CLIL/EMILE.

 

 

 Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

Το πρόγραμμα θα έχει εξάμηνη διάρκεια.

Θα αρχίσει  το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο.


ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Γαλλικά

Εικαστικά

Πληροφορική

 
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Έκθεση με τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών

 

 

 Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
 

Γελοιογραφίες- Γελοιογράφος

2ος ΜΗΝΑΣ  

Κόμικς – Σχεδιαστής

3ος ΜΗΝΑΣ  

Μακέτα – Αρχιτέκτονας

4ος ΜΗΝΑΣ  

Φωτογραφίες – Φωτογράφος

5ος ΜΗΝΑΣ  

Συγκέντρωση υλικού – Αξιολόγηση