Το ανθρώπινο δικαίωμα: Πρόσφυγες και μετανάστες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κουκλατζίδου

ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1) Λυκουροπούλου Δέσποινα

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 49     ΑΓΟΡΙΑ: 24   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 25

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) :

Η απότομη αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη έχει προκαλέσει μια πολιτισμική κρίση (πέρα από την πολιτική και οικονομική) τόσο στους ντόπιους κατοίκους όσο και στους μετακινούμενους πληθυσμούς. Όλοι καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο τρόπο ζωής που αγγίζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, του συστήματος αξιών και πεποιθήσεων, του πολιτισμικού συγκείμενου που γνώριζαν μέχρι πρόσφατα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις αλλαγές που επίκεινται τόσο στο συγκείμενο μέσα στο οποίο μεγαλώνουν όσο και στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές, δημιουργώντας και δρώντας σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας αλληλεγγύης, σεβασμού, δημιουργικότητας και παραγωγικότητας.

 Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )

Γνωστικοί:

1. Συνειδητοποίηση και ορθή χρήση των όρων «μετανάστης» και «πρόσφυγας»

2. Γνωριμία με το νομικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας και της διαφορετικότητάς τους

4. Συνειδητοποίηση της πολιτισμικής κρίσης που βιώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι

5. Επαφή με την 9η τέχνη και εμβάθυνση στη χρήση της και τους σκοπούς που εξυπηρετεί

 

Δεξιότητες:

1. Χειρισμός Η/Υ, πλοήγηση στο διαδίκτυο

2. Δημιουργία κόμικς και ψηφιακών ιστοριών

3. Καλλιτεχνική έκφραση μέσα από διάφορες μορφές τέχνης

 

Στάσεις/συμπεριφορές:

1. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα

2. Ανάπτυξη αισθημάτων αποδοχής, αλληλεγγύης και αρμονικής συνύπαρξης

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

Οι μαθητές/τριες θα προσεγγίσουν με πολλά μέσα πολλές πτυχές του θέματος.

Συγκεκριμένα θα μελετήσουν το μεταναστευτικό/προσφυγικόζήτημα μέσα από:

1. Βιωματικές δραστηριότητες

2. Λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. Μικρές Οδύσσειες παιδιών).

3. Ταινίες (π.χ. Persepolis)

4. Καρτούν και κόμικς (π.χ. Γκουντούμα, 2016)

5. Διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων (π.χ. Το ταξίδι της φυγής http://www.taxidifygis.org.cy/)

6. Πίνακες ζωγραφικές/έργα τέχνης

 

Οι θεματικές που θα μελετήσουν θα αφορούν:

1. Νομικά ζητήματα-ορισμοί μετανάστη/πρόσφυγα κτλ.

2. Η πολιτισμική κρίση των λαών

3. Έμφυλες ταυτότητες και μεταναστευτικό/προσφυγικό

4. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών

5. Θρησκείες και μεταναστευτικό/προσφυγικό

6. Η καθημερινότητα των μεταναστών/προσφύγων εν κινήσει

 Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

5 μήνες – Ιανουάριος 2017

 Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1) Ίδρυμα Ρόζα Λούξενμπεργκ-παράρτημα Ελλάδας

2) Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ-παράρτημα Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Γλώσσα Δ΄τάξης, Ενότητα 6: Ιστορίες Παιδιών.

Θρησκευτικά Δ’ τάξης, Ενότητα 3: Βαδίζουμε όλοι μαζί

 
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Ψηφιακά και έντυπα παραδοτέα (λογοτεχνικά κείμενα, κόμιξ και καρτούν κ.ά.), παρουσίαση αποτελεσμάτων (αφίσες, ινφογραφήματα, παρουσιάσεις) στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 (20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
Διερεύνηση θέματος
2ος ΜΗΝΑΣ Προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων, βιωματικές δραστηριότητες
3ος ΜΗΝΑΣ Επεξεργασία σχετικών ταινιών , παίξιμο διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων
4ος ΜΗΝΑΣ Εντοπισμός, επεξεργασία και δημιουργία καρτούν και κόμιξ
5ος ΜΗΝΑΣ Προσέγγιση έργων τέχνης, παρουσίαση αποτελεσμάτων