Έρευνα Παραγωγής Γραπτού Λόγου

Τάξη: Δ΄, Ε΄ Στ΄ (Έχει πραγματοποιηθεί την περασμένη χρονιά στη Δ΄ και τώρα εφαρμόζεται σε Ε΄και Στ΄)

Εκπαιδευτικοί: Παπαδημητρίου Παναγιώτα 2012-13 και 2013-14

                            Ευαγγέλου Ευθυμία 2013-14

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Εδώ και δύο χρόνια εφαρμόζω στις μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’ και Στ’) –την τρέχουσα χρονιά με τη συμμετοχή και της κ. Ευαγγέλου Ευθυμίας- πρόγραμμα παραγωγής και επαναδιατύπωσης γραπτού λόγου. Η εμπλοκή των μαθητών σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας οδηγεί στην ανάπτυξη της ικανότητας να κατανοούν και να παράγουν γραπτό λόγο προσαρμοσμένο κάθε φορά στην περίσταση επικοινωνίας τόσο στη σχολική  όσο και στην κοινωνική τους ζωή. Η προσέγγιση που προτείνουμε είναι η κειμενοκεντρική, η μελέτη της γλώσσας όχι στο επίπεδο της λέξης ή της πρότασης αλλά στο επίπεδο του κειμένου.

Μέσα από τη σύνδεση κειμενικών ειδών και γλωσσικών μέσων οι μαθητές μαθαίνουν ποια είναι τα κατ’ εξοχήν γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα αφηγηματικά, στα περιγραφικά, στα επιχειρηματολογικά ή στα κείμενα που δίνουν οδηγίες  και κατανοούν τη λειτουργικότητα των γλωσσικών μέσων αλλά και τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά στην παραγωγή γραπτού λόγου. Το πρόγραμμα αυτό συμβαδίζει με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, καθώς  έχει ενσωματώσει στόχους των προγραμμάτων αυτών, ύλη επιλεγμένη για την επίτευξη των στόχων αυτών και διαθεματική προσέγγιση, βασικό στοιχείο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  1. μελέτη γνήσιων κειμένων
  2. εξαγωγή δομής και γραμματικοσυντακτικών στοιχείων
  3. προφορική αξιολόγηση όλων των κειμένων
  4. γραπτή αξιολόγηση ενός κειμένου στον πίνακα με διορθώσεις ορθογραφίας, στίξης, δομής και επαναδιατυπώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο
  5. επαναγραφή νέου κειμένου (με τη διαδικασία της συλλογικής επαναδιατύπωσης γραπτού κειμένου)- σύγκριση με το αρχικό κείμενο