Ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Νεοφώτιστος Βασίλης, Κνάβας Οδυσσέας, Δρούγκας Αργύρης.

ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Γενικός στόχος:

Στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών αξιοποιείται η τεχνολογία και ειδικότερα η γλώσσα προγραμματισμού Logo για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των παιδιών.

Ειδικότερος στόχος:

Κατανόηση των βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος συνδυάζοντας τη θεωρία, τη δεξιότητα της υπολογιστικής σκέψης και της μεταφοράς του φυσικού κόσμου στην διαδικασία επίλυσης του.

Μεθοδολογία:

╬ Συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

╬ Η δράση χρησιμοποιεί τις δύο ώρες από τις τέσσερις που διατίθενται για τη διδασκαλία των μαθηματικών εβδομαδιαία και γίνεται σε μορφή συν-διδασκαλίας του εκάστοτε δασκάλου του τμήματος με τον πληροφορικό του σχολείου

╬ Μετατρέπονται οι ασκήσεις του βιβλίου σε υπολογιστικά προβλήματα ενώ οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες σχεδιάζουν τον κατάλληλο αλγόριθμο προσπαθώντας να τα επιλύσουν.

╬ Σε ορισμένα βήματα του αλγορίθμου λαμβάνει χώρα και δραματοποίηση από μέρος των παιδιών με αποτέλεσμα τα παιδιά όντας μέρος του προβλήματος να κατανοούν καλύτερα τα δεδομένα και τα ζητούμενα.

Αναλυτικότερα:

  1. Διατύπωση προβλημάτων με έναν τέτοιο τρόπο που θα δίνει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης ενός υπολογιστή σε συνδυασμό με  άλλα εργαλεία για την επίλυση τους.
  2. Οργάνωση και ανάλυση δεδομένων με έναν λογικό τρόπο.
  3. Αναπαράσταση δεδομένων μέσω αφαιρέσεων, όπως μοντέλα και προσομοιώσεις
  4. Αυτοματοποίηση λύσεων μέσω της αλγοριθμικής σκέψης.
  5. Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή πιθανών λύσεων με στόχο την επίτευξη του πλέον αποτελεσματικού συνδυασμού βημάτων και πόρων.
  6. Γενίκευση και μεταφορά αυτής της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε μια ευρεία ποικιλία προβλημάτων.

Αξιολόγηση:

Για τον έλεγχο της δράσης και κυρίως της προόδου των συμμετεχόντων αξιολογούνται τα φύλλα εργασιών που δίνονται στους μαθητές για την επίλυση των προβλημάτων και κυρίως η πορεία επίλυσης και ο τρόπος σκέψης τους. Επίσης ελέγχεται η συμμετοχή και η ανάληψη πρωτοβουλιών του κάθε παιδιού στα πλαίσια της ομάδας  βάσει παρατήρησης. Ατομικά οι μαθητές ελέγχονται με τεστ μεικτού χαρακτήρα (συμβατικού ή ψηφιακού). Για την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας δίνονται σε τακτά διαστήματα ερωτηματολόγια για να υπάρχει και αλληλεπίδραση με τις απόψεις των μαθητών που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει με το στατιστικό πακέτο SPSS όπου θα ελεγχθεί η πορεία της έρευνας καθώς και θέματα που αφορούν τυχόν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο τμήματα καθώς και σε σχέση με το φύλο των μαθητών.