Διδασκαλία Μαθηματικών Εννοιών μέσα από την Ιστορία – Γ’ Τάξη

 

Εκπαιδευτικοί: Κουκλατζίδου Μαρία, Μιχαήλ Αλέξανδρος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

 Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσα από την ιστορία τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών τους τελευταίους αιώνες. Για το λόγο αυτό, πολλοί επιστήμονες, μελετητές και εκπαιδευτικοί έχουν επιχειρήσει να αξιοποιήσουν την ιστορία ως ένα εργαλείο στην προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών. Στόχος της έρευνας, η οποία θα υλοποιηθεί στη Γ’ τάξη του σχολείου, είναι να εμπλακούν οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία με ενεργό ρόλο, προσεγγίζοντας ορισμένες βασικές μαθηματικές έννοιες μέσα από την αξιοποίηση ιστορικών πηγών.

Συγκεκριμένα, μέσα από την έρευνα αυτή οι μαθητές θα ανακαλύψουν ότι τα μαθηματικά

  • υπάρχουν, αναπτύσσονται και εξελίσσονται στο χώρο και στο χρόνο (Tzanakis & Thomaidis, 2000),
  • είναι ένα επιστημονικό πεδίο που εξελίσσεται, έχει στέρεες βάσεις και δεν προέρχονται από το τίποτα (Philippou & Christou, 1998)
  • έχουν εξελιχθεί μέσα σε πολλές διαφορετικές κουλτούρες και σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα στο πέρασμα των αιώνων, και ότι αυτές οι κουλτούρες άσκησαν σημαντική επιρροή στη δημιουργία των Μαθηματικών και αντίστροφα (Tzanakis & Thomaidis, 2000).

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των νέων γνώσεων-δεξιοτήτων μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, που θα συνοδεύουν αποσπάσματα ιστορικών πηγών, από αναζήτηση ηλεκτρονικών και έντυπων πηγών, καθώς και από άλλα μέσα, οι μαθητές θα ενεργοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη διατήρηση e-portfolios, από τον βαθμό συμμετοχής στις ομαδικές δραστηριότητες και τέλος μέσα από αναστοχαστικές διεργασίες που θα λάβουν χώρα στην ολομέλεια της τάξης.