Εγγραμματισμός στην Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα στην Πρώιμη Ηλικία: Η προσέγγιση μέσω της μεθόδου Phonics συγκρινόμενη με άλλες προσεγγίσεις ολιστικού χαρακτήρα

Τάξη: Γ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: Νικόλαος Τσιαδήμος (ΠΕ06)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Στόχος : να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα που έχει στην εισαγωγή των μικρών μαθητών στον εγγραμματισμό η προσέγγιση μέσω της μεθόδου  phonics που εφαρμόζεται στο σχολείο μας. Να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των μαθητών μας σε σχέση με αυτά μαθητών γειτονικού σχολείου που εφαρμόζει πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου και εφαρμόζει προσεγγίσεις ολιστικού χαρακτήρα( σχολείο ΠΕΑΠ).

Μέθοδος-Αξιολόγηση: Επιστημονικές έρευνες  έχουν θεμελιώσει τη σύνδεση ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών στην ανάγνωση κειμένων (oral reading fluency)  και  την εξέλιξη του εγγραμματισμού τους ( literacy skills) αλλά και την γενικότερη ικανότητα τους να κατανοούν(reading competence) αυτά τα κείμενα(Hudson, et al., 2005;Fuchs, Fuchs, Hosp & Jenkins, 2001).Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στην ανάγνωση είναι η μέτρηση ορθά αναγιγνωσκόμενων λέξεων σε συγκεκριμένο χρόνο , αλλά και η αξιολόγηση από ανεξάρτητους αξιολογητές άλλων παραμέτρων ( προφορά, ευχέρεια κα.) όπως προτείνεται από έγκριτους ερευνητές (Hudson et. al., 2005; Fuchs et. al.,2001;Shinn, Good , Knutson,Tilley & Collins,1992). Μέσα από αυτή την έρευνα θα αναδειχθούν οι δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων. Τα αποτελέσματα , προσδοκάμε, να φανούν χρήσιμα για τους δασκάλους της Αγγλικής σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Βιβλιογραφία

Fuchs, L. S., D.Fuchs, M. K. Hosp & J. R. Jenkins (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis, Scientific Studies of Reading, 5(3), 239–256

Goswami, U. (2005). Synthetic Phonics and Learning to Read: A Cross‐language Perspective, Educational Psychology in Practice: Theory, research and practice in educational psychology, 21(4), 273-282.

Hudson, R.F., H.B. Lane & P. C. Pullen (2005). Reading fluency assessment and

instruction: What, why, and how?, International Reading Association , 702–714.

Shin, M. R., N. Knutson, R. H. Good III, W. D. Tilly III& V. L. Collins (1992). Curriculum-based measurement of oral reading fluency: a confirmatory analysis of its relation to reading, School Psychology Review, 21(3), 459-479.