Η Γλωσσική ανάπτυξη στη μητρική Γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης της Γλωσσικής ανάπτυξης στη Ξένη Γλώσσα

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάξη:A΄ Δημοτικού

Εκπαιδευτικοί: ΣωφρονιάδουΈλενα (ΠΕ06) , Νίκος Τσιαδήμος (ΠΕ06)

ΘΕΜΑ: «Η Γλωσσική ανάπτυξη στη μητρική Γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης της Γλωσσικής ανάπτυξης στη Ξένη Γλώσσα»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Στόχοι: Να ερευνήσουμε την πιθανή σχέση ανάμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη της Γ1 (μητρικής  γλώσσας) , και τη γλωσσική ανάπτυξη στη Γ2 (αγγλική γλώσσα) μετά από ένα σχολικό έτος έκθεσης στη διδασκαλία της Γ2. Οι συσχετισμοί θα αναζητηθούν στο επίπεδο του λεξιλογίου, των λεξικών συνάψεων και της μορφοσυντακτικής ανάπτυξης. Να καταδείξουμε την γλωσσική ανάπτυξη στη μητρική ως παράγοντα πρόβλεψης της εξέλιξης στη δεύτερη γλώσσα.

Μεθοδολογία: Σε πρώτη φάση γίνεται εξέταση των γλωσσικών δυνατοτήτων των μαθητών  με τη χρήση έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης, όπως η «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης, 2009), το «Peabody Picture Receptive Vocabulary Test» (Dunn & Dunn, 1981) και το «Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας» (Σταυρακάκη & Τσιμπλή, 2000). Σε δεύτερη φάση θα ελεγχθεί η ανάπτυξη λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα με τη χρήση εργαλείου που θα δημιουργηθεί από την ανωτέρω αναφερομένη εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, η οποία θα συνεχίσει την εν λόγω μελέτη και θα την επεκτείνει και την επόμενη σχολική χρονιά, οπότε και θα ολοκληρώσει την έρευνα.

Αξιολόγηση:

Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των εργαλείων αξιολόγησης που θα δοθούν στα παιδιά. Τον πρώτο χρόνο θα δοθούν προφορικά γλωσσικά τεστ, πρώτα στη Γ1 και μετά από τετράμηνη έκθεση των παιδιών στη διδασκαλία της Γ2, θα τους δοθεί ένα γλωσσικό τεστ στον καινούργιο γλωσσικό κώδικα, το οποίο και θα επαναληφθεί στο τέλος της χρονιάς. Τη δεύτερη χρονιά οι γλωσσικές δυνατότητες των παιδιών στη Γ1 θα επανεξεταστούν. Παράλληλα, θα υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αξιολόγησης στη Γ2 τρεις φορές μέσα στην ίδια χρονιά για να μελετηθεί καλύτερα η εξέλιξη της μάθησης.