Μέθοδος CLIL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Τάξη: E2 και E3

Εκπαιδευτικοί: Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Ζιώγα Χρυσούλα

ΘΕΜΑ: «Μέθοδος CLIL»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Η μέθοδος Content and Language Integrated Learning (προτεινόμενη απόδοση στα Ελληνικά ως «Συνδυασμένη Διδασκαλία Περιερχομένου και Γλώσσας») αναφέρεται στη διδασκαλία ενός μη γλωσσικού γνωστικού αντικειμένου, σε ξένη για τους μαθητές γλώσσα (εδώ στην αγγλική), ώστε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας να συμβαδίζει με την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων από το πεδίο του αντικειμένου.

Η μέθοδος CLIL εφαρμόζεται στο τμήμα Ε2 από την Λασκαρίδου Χρυσάνθη, ενώ το Ε3 αποτελεί το τμήμα ελέγχου με εκπαιδευτικό την Ζιώγα Χρυσούλα.

Η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία της κας Ματθαιουδάκη Μαρίνας, αναπληρώτριας καθηγήτριας του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

 

Μεθοδολογία – Αξιολογηση:

╬ Κοινές γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα αντίστοιχα και εξαγωγή συμπερασμάτων.

╬ Παραγωγή κοινού διδακτικού υλικού.