Μέθοδος CLIL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Τάξη: Στ1 και Στ2

Εκπαιδευτικοί: Λασκαρίδου Χρυσάνθη, Κνάβας Οδυσσέας

ΘΕΜΑ: «Μέθοδος CLIL»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Η μέθοδος Content and Language Integrated Learning (προτεινόμενη απόδοση στα Ελληνικά ως «Συνδυασμένη Διδασκαλία Περιερχομένου και Γλώσσας») αναφέρεται στη διδασκαλία ενός επιστημονικού, μη γλωσσικού γνωστικού αντικειμένου, σε ξένη για τους μαθητές γλώσσα (εδώ στην αγγλική), ώστε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας να συμβαδίζει με την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων από το πεδίο του αντικειμένου.

Η μέθοδος CLIL εφαρμόζεται στο τμήμα Στ1 από την Λασκαρίδου Χρυσάνθη, ενώ το Στ2 αποτελεί το τμήμα ελέγχου με εκπαιδευτικό τον Κνάβα Οδυσσέα.

Η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία της κας Ματτθαιουδάκη Μαρίνας, αναπληρώτριας καθηγήτριας του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Μεθοδολογία – Αξιολογηση:

╬ Κοινές γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στην αγγλική και ελληνική γλώσσα αντίστοιχα και εξαγωγή συμπερασμάτων.

╬ Παραγωγή κοινού διδακτικού υλικού.

╬ Διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μετασχηματισμένα από τους εκπαιδευτικούς.