Μαθαίνω τη γλώσσα επιχειρηματολογώντας

Σε μιαν εποχή κατά την οποία ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αποτελούν δείγμα δημοκρατίας, η αξία της διδασκαλίας της επιχειρηματολογίας είναι αυτονόητη για τη σχολική πράξη. Η επιχειρηματολογία αποτελεί εργαλείο για την κριτική σκέψη και την αξιολόγηση των απόψεων άλλων ανθρώπων.

Για τους παραπάνω λόγους,  σκοπός της έρευνάς μας είναι να διαπιστωθεί η επίδραση ενός τρίμηνου προγράμματος επιχειρηματολογίας στην απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επιχειρηματολογικού λόγου των μαθητών της Ε’ Δημοτικού. Οι διδακτικές παρεμβάσεις θα βασίζονται στην επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας. Η μέθοδος διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η διερευνητική-ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας και τα εργαλεία που θα χρησιμεύσουν στη διδασκαλία θα είναι: α) ενημερωτικά φυλλάδια και άρθρα σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και β) το Λογισμικό δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών Rationale για τη μετατροπή της σκέψης και των επιχειρημάτων σε έννοες και κυρίως σε εικόνες, ταξινομημένες θεματικά ή χρονολογικά, γ) Θα χρησιμοποιηθεί η σελίδα twiddla.com για την εφαρμογή ψηφιακής επιχειρηματολογικής αντιπαράθεσης.