Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή: μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση στη Β΄ τάξη

pe--scale

Εκπαιδευτικοί τάξης: Ευαγγέλου Έφη, Παπαδημητρίου Γιώτα

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής: Εμμανουηλίδου Κυριακή

Το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο έως Μάρτιο θα εφαρμοστεί στη Β΄ τάξη έρευνα πεδίου με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης μαθηματικών και φυσικής αγωγής στη γνωστική επίτευξη και τις απόψεις των μαθητών. Η πειραματική ομάδα θα ακολουθήσει πρόγραμμα διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών από τις θεματικές ενότητες «Αριθμοί»,  «Μετρήσεις» και «Χώρος-Γεωμετρία» μέσω εξάσκησης βασικών κινητικών δεξιοτήτων μετακίνησης και χειρισμού του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Η ομάδα ελέγχου θα ακολουθήσει την προτεινόμενη από το βιβλίο του διδάσκοντα διδασκαλία στην τάξη. Για τη συλλογή των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν γραπτά τεστ, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις.