Συμμετοχή στο δίκτυο Face to Faith

Τάξη: E2 και Στ 1

Εκπαιδευτικοί: Τσιαδήμος Νικόλαος ΠΕ06, Αργύρης Δρουγκας ΠΕ70, Οδυσσέας ΚνάβαςΠΕ70, Κυριατζάκου Κωνσταντίνα ΠΕ70

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

To Face to Faith είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που προωθεί το διάλογο ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών θρησκειών και ομολογιών γύρω από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεργασίας, αλληλεγγύης, εθελοντισμού. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το φίλτρο της θρησκευτικής   πίστης.

Στόχοι: Η συμμέτοχη των μαθητών στο δίκτυο προτείνεται μέσα στα πλαίσια του CLIL στο μάθημα των Θρησκευτικών, και στόχο έχει και την έκθεση των μαθητών σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης καθώς και την επαφή και επικοινωνία με πρόσωπα άλλων θρησκευτικών αντιλήψεων. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ανεκτικότητας προς το «διαφορετικό» που γίνεται όλο και πιο επιτακτική στις σύγχρονες πολύ-πολιτισμικές κοινωνίες, αλλά και η ανάπτυξη συνεργασίας με μαθητές και σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο, σε δράσεις εθελοντισμού.

Μεθοδολογία: Οι μαθητές θα εκτεθούν σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσφέρεται από το δίκτυο (οπτικοακουστικό και άλλο).Στη βάση αυτού του υλικού θα γίνονται συζητήσεις μέσα στην τάξη καθώς και ομαδικές εργασίες –projects. Οι μαθητές  θα συμμετέχουν επίσης σε τηλεδιασκέψεις αλλά και σε παρουσιάσεις μέσα από το διαδίκτυο.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων θα γίνει στην τάξη στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών(CLIL) και μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες ( συζητήσεις-projects).