Σχολική και Κοινωνική Ζωή

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξη: Στ2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας (ΠΕ70), Τσίντζας Δημήτριος (ΠΕ70), Βαϊτση Γεωργία (ΠΕ06)

ΘΕΜΑ: « Σχολική και Κοινωνική Ζωή»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Εισαγωγή του επιστημονικού πεδίου Σχολική και Κοινωνική Ζωή με βάση τα Νέα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.

 

Γενικός στόχος : Απόκτηση δεξιοτήτων και  λειτουργικών  μοντέλων συμπεριφοράς αναγκαίων στην καθημερινότητα των παιδιών στην ομάδα αλλά και ενός πλήρους φάσματος ικανοτήτων για τη ζωή.

 

Ειδικότεροι στόχοι: Διαμορφώνονται από το υπάρχον Νέο Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για δημοτικό σχολείο.

 

Μεθοδολογία:

╬ Συνδιδασκαλία του εκπαιδευτικού του τμήματος με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Τσίντζα και εφαρμογές (συνεργατικά με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70) από την εκπαιδευτικό Μουσικής Αγωγής, Βαϊτση Γωγώ .

╬  Εποπτεία από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Κόπτση.

╬ Εφαρμογές μίας διδακτικής ώρας κάθε δύο εβδομάδες.

╬ Δημιουργία υπάρχοντος αλλά και πρωτότυπου υλικού με έμφαση σε βιωματική εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα της καθημερινής σχολικής και κοινωνικής τους ζωής.

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κείμενα. Αλλαγή στη συμπεριφορά, στις στάσεις και τις αξίες. Διαμόρφωση κλίματος αποδοχής της ατομικής διαφορετικότητας, αύξηση της αυτοεκτίμησης.