Φυσική Αγωγή μέσω CLIL – Β’ τάξη


  Εκπαιδευτικοί: Λασκαρίδου Χρυσάνθη ΠΕ06,  Εμμανουηλίδου Κυριακή ΠΕ11, Τσιαδήμος Νικόλαος ΠΕ06

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία,  αξιολόγηση)

Η έμφυτη ανάγκη των παιδιών για κίνηση και φυσική δραστηριότητα οδηγεί στην εσωτερική παρακίνηση των μαθητών για συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) αντισταθμίζοντας τις δυσκολίες στη μάθηση ακαδημαϊκών εννοιών. Ταυτόχρονα η ΦΑ παρέχει ένα αυθεντικό περιβάλλον με πραγματικές συνθήκες εφαρμογής δεξιοτήτων που ωθεί τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν λεκτικά μεταξύ τους και με το διδάσκοντα και να μαθαίνουν βιωματικά. Αποτελεί επομένως ένα φυσικό περιβάλλον για την έκθεση μικρών μαθητών σε μια νέα γλώσσα. Η μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διπλό στόχο στην οποία μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία και μάθηση τόσο του διδακτικού περιεχομένου όσο και της ίδιας της γλώσσας (Marsh, 2000).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η επίδραση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής μέσω CLIL στην επίτευξη των στόχων του περιεχομένου του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου και στην παραγωγή λόγου στην Αγγλική γλώσσα, μαθητών Β΄ τάξης. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστούν: α) η επίτευξη των επιθυμητών για τη Β΄ τάξη δεικτών απόδοσης, στον κινητικό και το γνωστικό τομέα, των ενοτήτων της ΦΑ που θα διδαχθούν (αναπηδήσεις με σχοινάκι, χορός, δεξιότητες μετακίνησης και χειρισμού) μέσω CLIL, β) η παραγωγή λόγου στην αγγλική γλώσσα αρχικά ως απάντηση σε ερώτηση, κατόπιν ως επέκταση της απάντησης και τέλος ως έναρξη του λόγου από τους μαθητές της ομάδας CLIL, γ) οι απόψεις των μαθητών για το μάθημα μέσω CLIL. Επιπρόσθετα θα συγκριθεί η απόδοση της ομάδας CLIL με την ομάδα ελέγχου στην ανάπτυξη προφορικού λεξιλογίου, παθητικού και ενεργητικού.

Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν οι 48 μαθητές της Β΄ τάξης, χωρισμένοι στα δύο τμήματα. Το Β1 θα αποτελέσει την ομάδα ελέγχου και το Β2 την πειραματική.  Η διδασκαλία στην πειραματική ομάδα θα γίνεται με το συνεργατικό μοντέλο κατά Cone και Cone (1999), με τις δύο εκπαιδευτικούς να διδάσκουν μαζί. Για τη αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της παρατήρησης (δια ζώσης και μέσω βιντεοσκοπήσεων). Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν λίστες ελέγχου, ημερολόγια διδασκόντων, προφορικές ερωτήσεις, γραπτό ερωτηματολόγιο απόψεων και το τεστ προφορικού λεξιλογίου για πρώιμες ηλικίες.

Βιβλιογραφία

Cone, S., & Cone, T. (1999). The integrated curriculum. The interdisciplinary puzzle. Putting the pieces together. Teaching Elementary Physical Education, Jan., 8-11.

Marsh, D. (2000). An Introduction to CLIL for Parents and Young People. In D. Marsh & G. Langé (Eds.), Using languages to learn and learning to use languages(pp. 2-16).  Finland: University of Jyväskylä.