Κυκλοφορώ με ασφάλεια – Γ’ Τάξη

                         

 Εκπαιδευτικοί: Μιχαήλ Αλέξανδρος,   Κουκλατζίδου Μαρία

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να:

 • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή
 • Υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι σε κυκλοφοριακά ζητήματα
 • Γνωρίσουν σήματα οδικής κυκλοφορίας
 • Αποκτήσουν/καλλιεργήσουν την ικανότητα αναγνώρισης κινδύνου
 • συμπεριφέρονται ορθά ως πεζοί και ως μελλοντικοί οδηγοί
 • συνειδητοποιήσουν την έννοια της ασφάλειας στο δρόμο και
 • αναπτύξουν την ικανότητα χωρικού προσανατολισμού

Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται:

Στόχοι:

 • να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια
 • να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο αυτοκίνητο και σε άλλα μέσα μεταφοράς
 • να αναγνωρίζουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας
 • να μάθουν τι είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και ποια η χρησιμότητά του
 • να ακολουθούν τις υποδείξεις (σχολικού) τροχονόμου
 • να συνειδητοποιήσουν βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής
 • να ακολουθούν τα βασικά σήματα οδικής κυκλοφορίας
 • να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις όντας πεζοί
 • να προσέχουν το παιχνίδι κοντά στο δρόμο
 • να στέκονται κριτικά απέναντι σε κυκλοφοριακά ζητήματα
 • να κατανοήσουν την αξία της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Προγράμματος – Δραστηριότητες                              

 • Καταιγισμός ιδεών. Οι μαθητές αποτυπώνουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στον ασπροπίνακα. Ακολουθεί κατηγοριοποίηση ενοτήτων και χωρισμός ομάδων.
 • Ομαδοσυνεργατική. Οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες αναλαμβάνουν να εντοπίσουν πληροφορίες για συγκεκριμένες θεματικές που προκύπτουν. Προτείνουν και υλοποιούν δραστηριότητες.
 • Έρευνα πεδίου. Οι μαθητές καταγράφουν στοιχεία του περιβάλλοντός τους παρατηρώντας κυκλοφοριακή κίνηση, οδηγική συμπεριφορά, συμπεριφορά πεζών, ήχους κτλ που αναπτύσσονται έξω από τον προαύλιο χώρο.
 • Ενδοομαδική και διομαδική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας
 • Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης
 • Αναστοχασμός σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και διερεύνηση μελλοντικών δραστηριοτήτων