Δημιουργία blog της Ε1΄ Τάξης «Μια Τάξη όλο Χαμόγελα…»

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργία blog της Ε1΄ Τάξης «Μια Τάξη όλο Χαμόγελα…»
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Το blog της τάξης θα είναι ένα βήμα επικοινωνίας ανάμεσα στην τάξη, τους μαθητές, τους γονείς και το σχολείο. Κατά τη διάρκεια της δράσης θ’ αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας και εξοικείωσης με τις ΤΠE. Θα γίνεται δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών της τάξης, καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων των μαθητών.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΡΩΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Ε1 Τάξη (20 μαθητές)
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Σκοπός και Στόχοι:
Κύριος σκοπός είναι η ανάπτυξη, η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής της τάξης  με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι:

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ από τους μαθητές
• η υποστήριξη εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών
• η οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω του blog
• η προβολή των δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καινοτόμων δράσεων, εκδηλώσεων κλπ. που συμμετέχει η τάξη
• η διατήρηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών των μαθητών/τριών στον χρόνο και η εύκολη πρόσβαση από τους ίδιους αλλά και από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Διαδικασία
Αρχικά, θα γίνει καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας του blog και θ’ακολουθήσει ενημέρωση των μαθητών σε θέματα κατασκευής και ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας.
Κατά τη διάρκεια της δράσης θ’ αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας και εξοικείωσης με τις ΤΠE. Θα γίνεται δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών της τάξης, καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων των μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα:
Θα υποστηρίζονται τα μαθήματα ηλεκτρονικά μέσω της ανάρτησης στο blog σχετικού εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία ν’ ασχοληθούν και να εμπεδώσουν καλύτερα τη διδακτέα ύλη. Η ενημέρωση θα είναι καθημερινή και θα γίνεται ανατροφοδότησή της με κείμενα και υλικό προκειμένου να είναι επίκαιρη. Πολλές φορές οι αναρτήσεις θα έχουν και ευκαιριακό χαρακτήρα, όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Παγκόσμιες Ημέρες, Εθνικές και Σχολικές εορτές.
Θα γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών προκειμένου οι μαθητές να αξιοποιήσουν ωφέλιμα τον ελεύθερο χρόνο από το σπίτι. Επιπρόσθετα, θέλοντας να προωθηθεί η φιλαναγνωσία των μαθητών θα γίνεται παρουσίαση μέσω υπερσυνδέσμων  στην ιστοσελίδα πολλών τίτλων παιδικών βιβλίων αξιόλογων Ελλήνων συγγραφέων, τα οποία θα μπορούν  να διαβάσουν όχι μόνο οι μαθητές της τάξης, αλλά και μικρότεροι μαθητές που δεν έχουν κατακτήσει ακόμη το μηχανισμό της ανάγνωσης, γιατί τα βιβλία είναι και  σε ομιλούσα μορφή.                             Τέλος,  θα μπορούν να έρχονται σε επαφή οι χρήστες του blog μέσω υπερσυνδέσμων και με άλλους φορείς της εκπαίδευσης και  του πολιτισμού, για να διευρυνθούν οι ορίζοντές τους.
Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης (διαμορφωτική) αλλά και μέσω της παρατήρησης όσον αφορά τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές.
Επιδιώκεται οι μαθητές της τάξης ν’αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.
Παραδοτέα