Δημιουργικό διάλειμμα

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Δημιουργικό διάλειμμα
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δράσης «Δημιουργικό διάλειμμα» θα διερευνηθεί μέσω ερωτηματολογίων, παρατήρησης και συνεντεύξεων η επίδραση του προγράμματος στην κοινωνική και ηθική ανάπτυξή τους με μέτρο σύγκρισης την εσωτερίκευση κανόνων, αρχών και αξιών που συνδέονται με την καθημερινότητά τους.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Δειγματοληπτικά, η έρευνα θα εστιάσει σε δύο ομάδες παιδιών, 5-10 ατόμων η καθεμιά, η πρώτη με ενεργό εμπλοκή στη δράση και η δεύτερη χωρίς σημαντική εμπλοκή σ’ αυτή (ομάδα ελέγχου).
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει θετικά αποτελέσματα και σε ποιους τομείς, χρησιμοποιώντας μετρήσιμα κριτήρια. Επίσης, να διαπιστωθούν ελλείψεις ή παραλείψεις ώστε να παρέμβουμε σε στοχευμένους τομείς αν χρειαστεί.
Διαδικασία
Αρχικά θα γίνει μια αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και τήρηση ημερολογίου συμβάντων, δημιουργία κοινωνιογραμμάτων στις τάξεις θα ακολουθήσει παρατήρηση από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με στόχο τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών καταστάσεων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζονται.
Παράλληλα τα παιδιά, αυτοοργανώνονται και προτείνουν εγγράφως δραστηριότητες με τις οποίες θέλουν να εμπλακούν καθορίζοντας το πλαίσιο και τις συνθήκες εφαρμογής.
Τα παραπάνω στάδια ολοκληρώνονται μέχρι τα τέλη Οκτώβρη.
Σε τρίτο στάδιο (Νοέμβρης-Μάιος) θα ακολουθήσει η εφαρμογή της παρέμβασης με την εθελοντική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιλεγμένα διαλείμματα για την επίβλεψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ενώ θα επιδιωχθεί και η συμβολή γονέων ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα συνεχιστεί η επισκόπηση της πορείας της δράσης με τα ίδια εργαλεία, όπως και κατά την τελική αξιολόγηση.
Αποτελέσματα
Αναμένουμε να παρατηρήσουμε βελτίωση στη συμπεριφορά των παιδιών όχι μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος αλλά και μέσα στην τάξη. Θα ελέγξουμε διάφορους δείκτες ως προς παρατηρήσιμη συμπεριφορά αλλά και στάσεις με διάφορα ερευνητικά μέσα (αναφέρονται σε άλλο σημείο) και θα διαπιστώσουμε με μετρήσιμα δεδομένα κατά πόσο η παρέμβαση έχει θετικό αποτέλεσμα και ως προς ποιους τομείς.
Παραδοτέα
Ερωτηματολόγια, κλείδες παρατήρησης, κοινωνιογράμματα πριν και μετά την παρέμβαση, υλικό καταγραφής, συμπεράσματα από συνεντεύξεις (ημιδομημένες), έγγραφα παιδιών, φωτογραφικό υλικό.