Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ Δημοτικού

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ Δημοτικού
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής, σε σχέση με την προτεινόμενη από το βιβλίο του διδάσκοντα διδασκαλία στην τάξη, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
48 μαθητές της Γ΄ τάξης (21 αγόρια &  27 κορίτσια), χωρισμένα σε δύο ομάδες: πειραματική Γ1 (23 μαθητές, 11 αγόρια & 12 κορίτσια) και ελέγχου Γ2 (25 μαθητές, 10 αγόρια & 15 κορίτσια).
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Να διερευνηθεί: 1) Σε ποιο βαθμό μαθηματικές έννοιες μπορούν να διδαχθούν μέσω Φυσικής Αγωγής στην Γ΄Δημοτικού 2) Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις επιδόσεις στα μαθηματικά μεταξύ των μαθητών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 3) ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών της πειραματικής ομάδας από τη διαθεματική διδακτική προσέγγιση.
Διαδικασία
– Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (τάξης και Φυσικής Αγωγής) θα αποφασίσουν τις ενότητες των Μαθηματικών και της Φυσικής Αγωγής, από τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, που θα διδαχθούν διαθεματικά.
– Θα καθοριστούν οι διδακτικοί στόχοι επίτευξης για τα δύο μαθήματα και ο αριθμός των διδακτικών ωρών κάθε ενότητας.
– Θα παραχθεί το διδακτικό υλικό και τα εργαλεία αξιολόγησης.
– Πριν την έναρξη κάθε ενότητας θα πραγματοποιηθεί αρχική μέτρηση των γνώσεων των μαθητών με γραπτά τεστ και στις δύο ομάδες.
– Θα εφαρμοστούν οι διαθεματικές διδακτικές πρακτικές στην πειραματική ομάδα που θα στηριχθούν σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και βιωματική μάθηση. Ως διδακτική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί το συνεργατικό μοντέλο διαθεματικής διδασκαλίας (συνδιδασκαλία). Η ομάδα ελέγχου θα ακολουθήσει την προτεινόμενη από το βιβλίο του διδάσκοντα διδασκαλία.
– Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται τελική μέτρηση και 1-2 μήνες αργότερα μέτρηση διατήρησης με τα ίδια γραπτά τεστ και στις δύο ομάδες.
– Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των απόψεων των μαθητών της πειραματικής ομάδας με τη χρήση γραπτού ερωτηματολογίου.
Ως εργαλεία αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν γνωστικά τεστ που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες της έρευνας (αξιολόγηση αρχική/διερευνητική, αθροιστική/τελική, διατήρησης – ποσοτικές) και ερωτηματολόγιο απόψεων (τελική αξιολόγηση-ποιοτική).
Αποτελέσματα
Παραδοτέα