Η Γλωσσική ανάπτυξη στη Μητρική Γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης της Γλωσσικής ανάπτυξης στην Ξένη γλώσσα

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Η Γλωσσική ανάπτυξη στη Μητρική Γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης της Γλωσσικής ανάπτυξης στην Ξένη γλώσσα
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η έρευνα αφορά τους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Παρατηρείται η σταδιακή ικανότητα χρήσης της Ξένης γλώσσας και ερευνάται κατά πόσο αυτή τους η ικανότητα συσχετίζεται με την ανάπτυξή τους στη Μητρική.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Σύνολο παιδιών: 45

Α1: 22 παιδιά,   12 κορίτσια /  10 αγόρια
Α2: 23 παιδιά,   11 κορίτσια  /  12 αγόρια

Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
– να εξεταστεί η εξελικτική πορεία της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη της Γ1 (μητρικής γλώσσας) και τη γλωσσική ανάπτυξη στη Γ2 (αγγλική γλώσσα), κατά το δεύτερο έτος έκθεσης στη Γ2, και να συγκριθούν τα αποτελέσματα με αυτά του προηγούμενου έτους. Οι συσχετισμοί θα αναζητηθούν στο επίπεδο του λεξιλογίου, των λεξικών συνάψεων και της μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
– να διαπιστωθεί η προσδοκώμενη θετική ανταπόκριση στην αναπαραγωγή λέξεων και λεξικών συνάψεων στη Γ2 με τά από τα δύο έτη έξθεσης στη διδασκαλία της. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών το οποίο για τη διετία 2013-2015 σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.
Διαδικασία
– Θα επαναληφθεί η εξέταση των γλωσσικών δυνατοτήτων των μαθητών με τη χρήση των έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο, ειδικότερα η «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης, 2009) και το «Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας» (Σταυρακάκη & Τσιμπλή, 2000).
– Θα επαναληφθεί η εξέταση της ανάπτυξης του λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα με τη χρήση εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τη συγκριτική μελέτη των εργαλείων αξιολόγησης που θα δοθούν στα παιδιά την τρέχουσα χρονιά και τα οποία θα αντιπαρατεθούν με τα αποτελέσματα της έρευνας την προηγούμενη χρονιά. Την τρέχουσα χρονιά θα μελετηθεί πιο εντατικά η εξέλιξη της μάθησης στη Γ2 καθώς το τεστ αξιολόγησης του λεξιλογίου θα δοθεί στα παιδιά τρεις φορές μέσα στο τρέχον σχολικό έτος.
Παραδοτέα