Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πειραματική Εφαρμογή Νέων Π.Σ.
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Από την αρχή της λειτουργίας του (το 2008), το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου προσπάθησε να εντάξει τη χρήση λογοτεχνικών βιβλίων (παράλληλα με τη χρήση εγχειριδίων Αγγλικής Γλώσσας) στο αναλυτικό του πρόγραμμα. Η επιλογή αυτή είναι βασισμένη στη διαπίστωση ότι τα λογοτεχνικά κείμενα επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εισάγει την ξένη γλώσσα με έναν φυσικό τρόπο, προάγοντας παράλληλα την πολύπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.  Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τη Γ Δημοτικού κατά το σχ. έτος 2011-12 με διεύρυνση στη Δ Δημοτικού κατά το σχ. έτος 2012-13 και την επέκταση στις Ε και ΣΤ τάξεις κατά το σχ. έτος 2013-14 το σχολείο κατάφερε να πραγματοποιήσει κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 την καθιέρωση της Λογοτεχνίας ως το μέσο διδασκαλίας των μαθητών του στην Αγγλική Γλώσσα.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΪΚΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΩ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΝΑ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
230 μαθητές.
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Στόχοι της δράσης:
• Η προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την έκθεσή τους σε αυθεντικές γλωσσικές δομές.
• Η επικοινωνιακή χρήση του νέου γλωσσικού κώδικα.
• Η ενθάρρυνση της διάδρασης του μαθητή με το λογοτεχνικό κείμενο. Οι μαθητές εκφράζουν την άποψή τους και τα συναισθήματα τους.
• Η διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών καθώς αυτοί ανακαλύπτουν αξίες και συμπεριφορές σχετικές με καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός σχολικής τάξης.
• Η ανάπτυξη του μαθητή στην ολότητα του, καλλιεργώντας την ευαισθησία του απέναντι σε ατομικές διαφορές σχετιζόμενες με την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα.
• Η ενθάρρυνση των μαθητών να αγαπήσουν ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, ώστε να  ευαισθητοποιηθούν και να αποζητήσουν οι ίδιοι τη συντροφιά του ξενόγλωσσου λογοτεχνικού βιβλίου.
Διαδικασία
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα λογοτεχνικά κείμενα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το βαθμό δυσκολίας του κειμένου, το επίπεδο του λεξιλογίου, την εικονογράφηση, το βαθμό που τα κείμενα παρέχουν εμπειρίες (γλωσσικές, συναισθηματικές, προσωπικής ανάπτυξης) κατάλληλες ως προς την ηλικία, ικανότητα, κοινωνική ωριμότητα και γλωσσικό επίπεδο του μαθητή, κλπ.
Ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ένα λογοτεχνικό κείμενο εξαρτάται από το μοντέλο που κάθε φορά αυτός χρησιμοποιεί (γλωσσικό, πολιτιστικό και μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης).
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται τη γλώσσα ολιστικά (γλωσσικό μοντέλο) καθώς έμφαση δίνεται σε γλωσσικά συμπλέγματα με απώτερο σκοπό να ανακαλύψουν οι μαθητές τη λειτουργία της γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός αποφεύγει να παρουσιάσει τους γλωσσικούς κανόνες αλλά καθοδηγεί κατάλληλα τον μαθητή να ανακαλύψει ο ίδιος τους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα.
Το λογοτεχνικό κείμενο χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών για την κουλτούρα λαών που ομιλούν την Αγγλική Γλώσσα (πολιτιστικό μοντέλο). Οι μαθητές κατανοούν και εκτιμούν πολιτισμούς διαφορετικούς από τους δικούς τους μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα.
Τέλος, ο εκπαιδευτικός εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων και των προσωπικών τους χαρακτηριστικών. Oι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους, και να κάνουν συσχετίσεις ανάμεσα στις δικές τους προσωπικές και πολιτιστικές εμπειρίες όπως αυτές που εκφράζονται μέσα στο κείμενο (μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης).
Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικού ορίζουν τη διδακτέα ύλη που θα ακολουθήσουν ώστε να υπάρχει συνέχεια στη διδασκαλία λειτουργιών της γλώσσας αλλά και να καλύπτονται οι στόχοι του προγράμματος σπουδών όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει προσωπικά το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στην τάξη, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών του, και χρησιμοποιεί εναλλακτικούς κυρίως τρόπους αξιολόγησης, που διασφαλίζουν για τον μαθητή ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας.
Αποτελέσματα
Οι μαθητές θα αγαπήσουν τα Αγγλικά Λογοτεχνικά κείμενα και θα αναπτυχθούν τόσο σε γλωσσικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Θα εκτιμήσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και θα ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε αξίες όπου αυτές παρουσιάζονται μέσα από τη Λογοτεχνία.
Παραδοτέα
Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν οι μαθητές να παράξουν τα ακόλουθα: συνθετικές εργασίες (projects), posters, δημιουργία και αφήγηση ιστοριών (story telling), συγγραφή ποιημάτων, τραγουδιών, σχεδιασμός χαρτών, δημιουργία ταινίας στην Αγγλική Γλώσσα, κλπ.