Ο σχολικός κήπος

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Ο σχολικός κήπος
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Επιμορφώτριες: Δρ. Μαρία Κουκλατζίδου
Μαρία Γκουντούμα, Υποψ. Διδάκτωρ, Στέλεχος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης «Ο σχολικός κήπος» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα και που θα εκπονήσουν την τρέχουσα σχολική χρόνια πρόγραμμα για τον σχολικό κήπος και για το περιβάλλον γενικότερα. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, σε κύκλους-εβδομάδες επιμόρφωσης με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class, η οποία υποστηρίζεται από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Συνεργασία με την υποψήφια διδακτόρισσα στην εκπαίδευση ενηλίκων και στέλεχος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κυρία Μαρία Γκουντούμα
Στόχοι
Ενδεικτικά, οι στόχοι που θέτονται ανά κατηγορία είναι οι εξής:
Γνωστικοί.
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– γνωρίσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση ενός προγράμματος για τον σχολικό κήπο
– γνωρίσουν άλλες μορφές μάθησης και αλληλεπίδρασης
– γνωρίσουν να χρησιμοποιούν εικονικά περιβάλλοντα
– μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες για τον σχολικό κήπο

Δεξιότητες-γραμματισμοί
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– εξασκηθούν στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων
– εργάζονται σε εικονικά περιβάλλοντα
– συμμετέχουν σε πλατφόρμα μάθησης
– διαχειρίζονται και να οργανώνουν το χρόνο τους
– συμμετέχουν ενεργά σε ένα σχέδιο εργασίας
– εμπλακούν με βιωματικό τρόπο σε μαθησιακές/διδακτικές πρακτικές
– μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στο φυσικό πεδίο

Στάσεις-συμπεριφορές
Οι επιμορφούμενοι επιδιώκεται να:
– αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία
– ενσωματώνουν τεχνολογικά εργαλεία στη διδακτική τους πρακτική
– επιμορφωθούν στην προτεινόμενη θεματική όντας στον προσωπικό τους χώρο
– εμπλακούν ενεργά σε ένα κοινό σχέδιο και να συνεργαστούν με άλλες ομάδες ανθρώπων

Διαδικασία
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ενδοεπιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες κατακτώντας τους στόχους που θέτονται κάθε φορά. Το πρόγραμμα επιχειρεί να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά στον σχολικό κήπο, όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή επίτευξή τους. Προβλέπεται η ύπαρξη υποχρεωτικής και προαιρετικής εβδομαδιαίας εργασίας.
Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών  θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Αρχικά θα δοθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους από το εν λόγω πρόγραμμα (διαμόρφωση επιμορφωτικών αναγκών). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες εργασίες, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα άλλο μέσο αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τέλος, θα διανεμηθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογήσουν τη δράση και να έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν κριτικά ως προς τη γενικότερη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Παραδοτέα
Δράσεις που θα προκύψουν από την επιμόρφωση – εργασίες εκπαιδευομένων