Παίξαμε τραγουδήσαμε ήπιαμε νερό φρέσκο καθώς ξεπήδαγε από τους αιώνες» Ο. Ελύτης (« Ήλιος ο πρώτος»)

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Παίξαμε τραγουδήσαμε ήπιαμε νερό φρέσκο καθώς ξεπήδαγε από τους αιώνες» Ο. Ελύτης (« Ήλιος ο πρώτος»)
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι α) να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες ότι το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου και των άλλων ζωντανών οργανισμών και β) να συνειδητοποιήσουν την υποχρέωση τους για την προστασία των υδάτινων πόρων, κατανοώντας ότι η ρύπανση – μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και τη διατήρηση της ζωής στη Γη.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
24 (12 αγόρια – 12 κορίτσια) Β2
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
– Φυσικά πρόσωπα (πχ. γονείς, φορείς) κλπ
– ΚΠΕ Κορδελιού
– Μουσείο  Υδρευσης
Στόχοι
Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται
• Να γνωρίσουν το νερό ως φυσικό στοιχείο.
• Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής.
• Να περιγράψουν τον κύκλο και τις μορφές του νερού στη φύση (νερό, υδρατμοί,σύννεφα, βροχή, χιόνι,πάγος) και να τιςσυνδέσουν με τις μεταβολές της φυσικής κατάσταστασης
• Να μάθουν για το ταξίδι του νερού από την πηγή στο υδραγωγείο, στη βρύση,στο βιολογικό καθαρισμό,στη θάλασσα.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του νερού της βρύσης (ύδρευση) με το νερό στη φύση.
• Να ευαισθητοποιηθούν για την ορθολογική χρήση του πόσιμου νερο.
• Να συνδέσουν τα καιρικά φαινόμενα (βροχή, χιόνι κτλ.) με τις φυσικές καταστάσεις του νερού.
• Να γνωρίσουν τους κινδύνους από τη μόλυνση και την έλλειψη του νερού.
• Να καλλιεργήσουν τη γλώσσα ,την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη.
• Να διαβάσουν λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, ποιήματα, αινίγματα, παροιμίες, παραμύθια, μύθους σχετικά με το νερό.
• Να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από εικαστικές δραστηριότητες και δραματοποίηση.
• Να εξασκήσουν κινητικές δεξιότητες ,  να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και    να εκφράσουν συναισθήματα μέσα από αθλήματα και κινητικό παιχνίδι.
• Να μάθουν να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων,χρησιμοποιώντας ανάλογα το σώμα τους και τις αισθήσεις τους. .
• Να συνεργάζονται σε ομάδες , να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν και να κρίνουν μέσα σε κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης .
• Να αναδειχτούν οι ικανότητες ,οι κλίσεις και η διαφορετικότητα του κάθε παιδιού.
• Να μάθουν να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να συνεργάζονται, να ταξινομούν το πληροφοριακό υλικό, να προχωρούν σε δράσεις, να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων, να καταλήγουν σε συμπεράσματα
Διαδικασία
Θα εφαρμοστεί μαθητοκεντρική διδασκαλία με βιωματική προσέγγιση του θέματος και δράσεις τόσο oμαδοσυνεργατικές όσο και ατομικές. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς και συνεργασίες με κρατικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα (πχ. γονείς, φορείς κλπ). Το θέμα θα προσεγγισθεί διαθεματικά/διεπιστημονικά με διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά, μουσική, αγγλικά και φυσική αγωγή.
Αποτελέσματα
Η επίτευξη των στόχων τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωσή του θα αξιολογηθεί με τη χρήση προφορικών ερωτήσεων, παρατήρησης συμπεριφορών, γραπτών ερωτηματολογίων γνώσεων και στάσεων, έργων καλλιτεχνικής ερμηνείας και αυτοαναφορών.
Παραδοτέα
Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών και θέλοντας η ενασχόλησή τους με το σχέδιο εργασίας να έχει ευχάριστη και παιγνιώδη μορφή ώστε να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι που τέθηκαν παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες: ανάγνωση βιβλίων,δημιουργία κολοζ, προβολή ντοκιμαντέρ, μελέτη πληροφοριακού υλικού διαφόρων μορφών, φύλλα εργασίας, επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδια, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό  …κ.α.