Φυσική Αγωγή Β΄τάξης μέσω CLIL

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Φυσική Αγωγή Β΄τάξης μέσω CLIL
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η μέθοδος CLIL (Content & Language Integrated Learning) είναι μια εκπαιδευτική/διδακτική προσέγγιση στην οποία μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία και εκμάθηση τόσο του διδακτικού περιεχομένου όσο και της ίδιας της γλώσσας. Στην παρούσα έρευνα/πρόγραμμα, οι μαθητές της Β2΄ τάξης θα διδαχθούν μέρος της ύλης της Φυσικής Αγωγής στην Αγγλική γλώσσα με συνδιδασκαλία των αντίστοιχων εκπαιδευτικών.
Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής προσέγγισης CLIL τόσο στην επίτευξη των στόχων της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, όσο και στην κατανόηση και παραγωγή λόγου στην Αγγλική γλώσσα.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΒΑΝΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
24 (12 αγόρια-12 κορίτσια) / Β2
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
α) Η επίτευξη των επιθυμητών για τη Β΄ τάξη δεικτών απόδοσης των ενοτήτων που επιλέχθηκαν να διδαχθούν μέσω CLIL από 1) τον  κινητικό τομέα (πχ. ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού και στοιχείων φυσικής κατάστασης για υγεία), 2) το γνωστικό τομέα (πχ. γνώση του τρόπου εκτέλεσης των δεξιοτήτων) και 3) τον κοινωνικό τομέα (πχ. συνεργασία με όλους σε ζευγάρια και μικρές ομάδες)  της Φυσικής Αγωγής.
β) Η κατανόηση και η παραγωγή λόγου στην αγγλική γλώσσα αρχικά ως απάντηση σε ερώτηση, κατόπιν ως επέκταση της απάντησης και τέλος ως έναρξη του λόγου από τους μαθητές/τριες.
Διαδικασία
Το μάθημα θα πραγματοποιείται μία διδακτική ώρα την εβδομάδα με το συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας όπου και δύο εκπαιδευτικοί (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών) θα διδάσκουν μαζί με επικοινωνιακή στρατηγική την απλοποίηση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. Η λεκτική αλληλεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η επίδειξη δεξιοτήτων, η χρήση αγγλικών παιδικών τραγουδιών και ριμών, τα παιχνίδια ρόλων, η οργάνωση δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες και οι προφορικές ερωταποκρίσεις.
Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση των επιδιώξεων τόσο του κινητικού, του γνωστικού και του κοινωνικού τομέα της Φυσικής Αγωγής, όσο και της κατανόησης και της παραγωγής λόγου,  θα πραγματοποιείται με αυθεντική αξιολόγηση μέσω παρατήρησης και με προφορικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επιπρόσθετα, θα βιντεοσκοπηθούν 8-10 μαθήματα για την αξιολόγηση της εξέλιξης παραγωγής λόγου στην Αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Για την τελική αξιολόγηση των εκάστοτε επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής θα τίθενται προφορικές ερωτήσεις και επίλυση κινητικών προβλημάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας, και κινητικά τεστ (ποσοτική αξιολόγηση) στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των απόψεων τόσο των μαθητών όσο και των γονέων τους για το μάθημα με γραπτά ερωτηματολόγια στην Ελληνική γλώσσα.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα