CLIL θρησκευτικών

Τίτλος δράσης/προγράμματος
CLIL θρησκευτικών
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Άλλες δράσεις
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Βασικός  εκπαιδευτικός προσανατολισμός της  Ενωμένης Ευρώπης είναι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τρείς Ευρωπαϊκές γλώσσες(μητρική +2)(The White Paper «Teaching and Learning – Towards the Learning Society», 1995)  . Το CLIL(Συνδυασμένη Διδασκαλία Γλώσσας και Περιεχομένου) επιλέχθηκε από Την Ε.Ε ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η Συνδυασμένη Διδασκαλία Γλώσσας και Περιεχομένου  (Content and language Integrated Learning-CLIL)  είναι μια διπλά εστιασμένη εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία μια επιπρόσθετη γλώσσα χρησιμοποιείται ως μέσο για τη διδασκαλία τόσο του περιεχομένου ενός μαθήματος, όσο και αυτής της ίδιας της γλώσσας. Στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2010-11 ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του προγράμματος με το μάθημα της Γεωγραφίας στην Στ Δημοτικού. Από την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινήσαμε και τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Ε Δημοτικού την οποία επεκτείναμε το 2012-13 και στην Στ. Φέτος το   CLIL χρησιμοποιήθηκε  για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε δυο τμήματα , ένα της Ε και ένα της ΣΤ τάξης.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
58 ΣΤ’
58 Ε’
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Τοπική Εκκλησία ( ενορία – μητρόπολη)
Εβραική κοινότητα Θεσσαλονίκης
καθολίκή και Ευαγγελική κοινότηητα θεσσαλονίκης
Στόχοι
1. Η προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την παράλληλη εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου της Ορθόδοξης Αγωγής.
2. Η επικοινωνιακή χρήση του νέου γλωσσικού κώδικα για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος της Ο.Α.
3. Γνωριμία με  την προσωπικότητα του Ιησού ως δασκάλου
4. Έκθεση των μαθητών στις θέσεις του Χριστιανισμού σε θέματα που αφορούν τις  ανθρώπινες σχέσεις
5. Η διερεύνηση  σχετικές απαντήσεις άλλων θρησκειών
6. Η σύνδεση όλων των  παραπάνω με προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα
7. Η γνωριμία με  τα ιστορικά γεγονότα από τα χρόνια της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας και έτσι να κατανοήσουν το πλαίσιο συγγραφής της Καινής Διαθήκης
8. Η καλλιέργεια  των ικανοτήτων  τους να βρίσκουν , να παρουσιάζουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες καθώς και η ανάπτυξη διάλογου, συνεργασίας και δημιουργικότητας.
9. Η  καλλιέργεια του  σεβασμού απέναντι στη θρησκευτική και πολιτιστική διαφορετικότητα.
Διαδικασία
Τα μαθήματα παρουσιάζονται σε μια σειρά με βάση θεματικές ενότητες έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια αλλά και με αναφορές σε θεματικές προηγούμενων ή και επόμενων syllabi.Η παραγωγή δικού μας υλικού στην Αγγλική γλώσσα υπήρξε βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος σε συνδυασμό με μια επιλεκτική εκμετάλλευση υπάρχοντος υλικού από το διαδίκτυο με βασική πηγή ιστοσελίδες Ορθοδόξων αλλά και άλλων Εκκλησιών που δραστηριοποιούνται σε Αγγλόφωνες χώρες. To υλικό δόθηκε είτε σε ηλεκτρονική μορφή (ppt/wmv) είτε με την μορφή φυλλαδίων (worksheets). Εκτεταμένη ήταν και η χρήση οπτικού υλικού, με  κυριότερο εργαλείο την Ορθόδοξη εικονογραφία. Με την ολοκλήρωση κάθε  θεματικής ενότητας οι μαθητές πραγματοποιούσαν με βάση την ομαδο-συνεργατική μέθοδο σχετικές εργασίες (projects).
Αποτελέσματα
Γλωσσική ανάπτυξη στην Αγγλική ως πρόσθετη γλώσσα
Γνωριμία με τον Θρησκευτικό-πολιτιστικό πλούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλα και άλλων ομολογιών και θρησκειών
Παραδοτέα
Εκπαιδευτικό υλικό.
Υλικό που θα παράγουν οι μαθητές των τάξεων.