Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Β’ – Γ’ Δημοτικού

 

  1. 1.    Έρευνα πεδίου: «Φυσική Αγωγή μέσω CLIL»

Τάξη: Β΄

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2014-Ιούνιος 2015

 

Περιγραφή

Η μέθοδος CLIL (Content & Language Integrated Learning) είναι μια εκπαιδευτική/διδακτική προσέγγιση στην οποία μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία και μάθηση τόσο του διδακτικού περιεχομένου όσο και της ίδιας της γλώσσας.

Σκοπός της έρευνας:

Να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής προσέγγισης CLIL στην επίτευξη των στόχων της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, και στην κατανόηση και παραγωγή λόγου στην Αγγλική γλώσσα.

Επιμέρους στόχοι:

α) Η επίτευξη των επιθυμητών για τη Β΄ τάξη δεικτών απόδοσης των ενοτήτων που επιλέχθηκαν να διδαχθούν μέσω CLIL από 1) τον  κινητικό τομέα (πχ. ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού και στοιχείων φυσικής κατάστασης για υγεία), 2) τον γνωστικό τομέα (πχ. γνώση του τρόπου εκτέλεσης των δεξιοτήτων) και 3) τον κοινωνικό τομέα (πχ. συνεργασία με όλους σε ζευγάρια και μικρές ομάδες)  της ΦΑ.

β) Η κατανόηση και η παραγωγή λόγου στην αγγλική γλώσσα αρχικά ως απάντηση σε ερώτηση, κατόπιν ως επέκταση της απάντησης και τέλος ως έναρξη του λόγου από τους μαθητές.

Διαδικασία:

Το μάθημα θα πραγματοποιείται μία ώρα την εβδομάδα με το συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας όπου και δύο εκπαιδευτικοί (ΦΑ και Αγγλικών) θα διδάσκουν μαζί με επικοινωνιακή στρατηγική την απλοποίηση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. Η λεκτική αλληλεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Διδακτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι η επίδειξη δεξιοτήτων, η χρήση αγγλικών παιδικών τραγουδιών και ριμών, τα παιχνίδια ρόλων, η οργάνωση δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες και οι προφορικές ερωταποκρίσεις.

Αξιολόγηση:

Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση των επιδιώξεων τόσο του κινητικού, του γνωστικού και του κοινωνικού τομέα της Φυσικής Αγωγής, όσο και της κατανόησης και της παραγωγής λόγου,  θα πραγματοποιείται με αυθεντική αξιολόγηση μέσω παρατήρησης και προφορικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επιπρόσθετα, θα βιντεοσκοπηθούν 8-10 μαθήματα για την αξιολόγηση της παραγωγής λόγου στην Αγγλική γλώσσα.

Για την τελική αξιολόγηση των εκάστοτε επιδιώξεων της Φυσικής Αγωγής θα πραγματοποιούνται προφορικές ερωτήσεις και επίλυση κινητικών προβλημάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας, και κινητικά τεστ (ποσοτική αξιολόγηση) στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των απόψεων τόσο των μαθητών και όσο και των γονέων για το μάθημα με γραπτά ερωτηματολόγια στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

 

  1. 2.    Έρευνα πεδίου: «Φυσική Αγωγή Γ’ τάξης μέσω CLIL»

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2014-Ιούνιος 2015

 

 

 

 

  1. 3.     Έρευνα πεδίου: «Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Φυσικής Αγωγής στη Γ΄Δημοτικού»

Τάξη: Γ΄ (χωρισμένη σε δύο ομάδες: πειραματική και ελέγχου)

Διάρκεια: Οκτώβριος ’14-Μάιος ‘15

Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης σε σχέση με την προτεινόμενη από το βιβλίο του διδάσκοντα διδασκαλία στην τάξη στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών.

Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν: 1) Σε ποιο βαθμό μαθηματικές έννοιες μπορούν να διδαχθούν μέσω ΦΑ; 2) Θα υπάρχει διαφορά απόδοσης στα μαθηματικά μεταξύ των μαθητών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου; 3) Κατά πόσο η διδακτική προσέγγιση θα ικανοποιήσει τους μαθητές;

Διαδικασία:

– Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (τάξης και Φυσικής Αγωγής) θα αποφασίσουν τις ενότητες των Μαθηματικών και της Φυσικής Αγωγής, από τα αντίστοιχα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, που θα διδαχθούν διαθεματικά.

– Θα καθοριστούν οι διδακτικοί στόχοι επίτευξης για τα δύο μαθήματα και ο αριθμός των διδακτικών ωρών κάθε ενότητας.

– Θα παραχθεί το διδακτικό/εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία αξιολόγησης.

– Πριν την έναρξη κάθε ενότητας θα πραγματοποιηθεί αρχική μέτρηση των γνώσεων των μαθητών με γραπτά τεστ και στις δύο ομάδες.

– Θα εφαρμοστούν οι διαθεματικές διδακτικές πρακτικές στην πειραματική ομάδα που θα στηριχθούν σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και βιωματική μάθηση. Ως διδακτική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί το συνεργατικό μοντέλο διαθεματικής διδασκαλίας (δασκάλα τάξης και ΦΑ). Η ομάδα ελέγχου θα ακολουθήσει την προτεινόμενη από το βιβλίο του διδάσκοντα διδασκαλία.

– Μετά την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας θα πραγματοποιηθεί τελική μέτρηση και μέτρηση διατήρησης με τα ίδια γραπτά τεστ και στις δύο ομάδες.

– Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των απόψεων των μαθητών της πειραματικής ομάδας με τη χρήση γραπτού ερωτηματολογίου.

 

Αξιολόγηση: α) για την απάντηση του 1ου και 2ου ερευνητικού ερωτήματος, θα χρησιμοποιηθούν γνωστικά τεστ που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες της έρευνας (αξιολόγηση αρχική/διερευνητική, αθροιστική/τελική και διατήρησης-ποσοτική), β) για την απάντηση του 3ου ερευνητικού ερωτήματος, θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο απόψεων (τελική αξιολόγηση-ποιοτική).