Σχολική και Κοινωνική Ζωή

        3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τάξη: E2

Εκπαιδευτικοί: Κνάβας Οδυσσέας (ΠΕ70)

ΘΕΜΑ: « Σχολική και Κοινωνική Ζωή»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση)

Εισαγωγή του επιστημονικού πεδίου Σχολική και Κοινωνική Ζωή με βάση τα Νέα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.

 

Γενικός στόχος : Απόκτηση δεξιοτήτων και  λειτουργικών  μοντέλων συμπεριφοράς αναγκαίων στην καθημερινότητα των παιδιών στην ομάδα αλλά και ενός πλήρους φάσματος ικανοτήτων για τη ζωή.

 

Ειδικότεροι στόχοι: Διαμορφώνονται από το υπάρχον Νέο Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για δημοτικό σχολείο.

 

Μεθοδολογία:

╬ Φύλλα εργασίας.

╬ Εφαρμογές μίας διδακτικής ώρας κάθε δύο εβδομάδες.

╬ Δημιουργία υπάρχοντος αλλά και πρωτότυπου υλικού με έμφαση σε βιωματική εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε ζητήματα της καθημερινής σχολικής και κοινωνικής τους ζωής.

 

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κείμενα, εποπτικό υλικό Αλλαγή στη συμπεριφορά, στις στάσεις και τις αξίες. Διαμόρφωση κλίματος αποδοχής της ατομικής διαφορετικότητας, αύξηση της αυτοεκτίμησης.