Προσωρινός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν θέση στο 3ο ΠΔΣ Ευόσμου

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020)  οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (3dimevos@gmail.com) ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

Η χρονική περίοδος κατάθεσης των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι από Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή  17/7/2020 στις 15:00.

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠΕΣ και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν   στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου  2020 στις 12:00

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ