Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία Β/μιας Εκπ/σης

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία

 

Γκαράς Γεώργιος, Εισαγωγή της διαδικτυακής εφαρμογής DropBox στη διοίκηση του σχολείου και στη διδακτική πράξη

Κωστόπουλος Βασίλειος, Δημιουργία E-Portofolio και Κοινή Χρήση Εγγράφων Google: μία πρωτότυπη και καινοτόμος δράση στην υπηρεσία της σχολικής κοινότητας

Μούζουρα Ελένη, Μια διαφορετική αναγνωστική προσέγγιση και πρόσληψη του ποιή­ματος του Νίκου Καββαδία «Kuro Siwo» μέσα από την οπτική μιας ιντερνετικής κειμενικότητας: το υπερκείμενο

Νέζη Μαρία Άννα, Τριαντοπούλου Θεοδώρα, Όμιλος ψηφιακής αφήγησης: σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτίμηση

Πάλλας Αναστάσιος, Το Μοντέλο Μεταφοράς Ενέργειας (Μο.Μ.Ε.) ως πρόταση διδα­σκαλίας της έννοιας της Ενέργειας με τη χρήση Τ.Π.Ε. Η περίπτωση του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

Ριζάκη Αικατερίνη, Ένα προτεινόμενο αφηγηματικό διδακτικό μοντέλο στο ερευνητικό πρόγραμμα «Storytelling @ Teaching Model – Α contribution to Science Teachers Professional Development». Αφηγηματικό Διδακτικό Πρότυπο – Μια συνεισφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες»