Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Το Φ.Ε.Κ. για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 βρίσκεται ΕΔΩ. Αιτήσεις από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ:
https://www.iep.edu.gr/pps
(ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ).
Ακολουθεί το άρθρο που αφορά τα δημοτικά:

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα) / Πλή-
ρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμί-
σεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό
έτος 2017-2018.
Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δη-
μοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι
απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια
στην Α’ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου,
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους
γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017
μέχρι και την 19η Μαΐου 2017. Εντός της ίδιας προθεσμί-
ας, οι γονείς των αποφοίτων νηπιαγωγείου που δεν επι-
θυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο συνδεδεμένο
Δημοτικό Σχολείο, οφείλουν να το δηλώσουν υπεύθυ-
να στον Διευθυντή – Προϊστάμενο της οικείας σχολικής
μονάδας, ώστε ο τελευταίος να εφαρμόσει την κείμενη
νομοθεσία και να αποδώσει στο συνδεδεμένο σχολείο
τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Στην περίπτωση
Τεύχος Β’ 1367/21.04.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12803 που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως.
Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν
κενών θέσεων και μόνο. Αν το Πειραματικό Δημοτικό
Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η
εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με
κλήρωση.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την
εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέ-
σεις στην Α’ τάξη του Δημοτικού, ήτοι και οι γονείς και
κηδεμόνες των αποφοίτων τυχόν συνδεδεμένου Νηπια-
γωγείου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/
pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία
θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που
επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου
έως και 19 Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφί-
ων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Τα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος για την εγγραφή
των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τυχόν δικαιολογούν την ένταξη των μαθητών/τρι-
ών στις ειδικές κληρώσεις του 20%, θα κατατεθούν από
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα
κληρωθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κλήρωσης και στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψη-
φίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος
από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των
υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από
τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με
κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε
φύλο, όσοι μαθητές ή όσες μαθήτριες απαιτούνται για
την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων.
Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μα-
ΐου 2017 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των
ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων,
που ορίζεται από τους ίδιους. Η επιτροπή επιδεικνύει
στους παρευρισκόμενους κάθε κλήρο πριν τον διπλώ-
σει και τον τοποθετήσει στην κληρωτίδα. Τους κλήρους
τραβούν οι παρευρισκόμενοι γονείς με τη σειρά. Το έργο
της επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρα-
κτικού. Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα
με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων
θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι
μαθητές και μαθήτριες.
Στη συνέχεια, θα διεξαχθούν ειδικές κληρώσεις, με τις
οποίες θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσόμενων θέσε-
ων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι/
ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών
ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο
έτος, β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν
στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο
Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Πειραμα-
τικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο
(εάν υφίστανται) και δε φοιτούν στην τάξη αποφοίτη-
σης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και γ) παιδιά
εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο
Πειραματικό Δημοτικό ή στο συνδεδεμένο Νηπιαγωγείο,
ή στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Λύκειο
(εάν υφίστανται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο
τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η
κλήρωση. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/
ες αδελφοί/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες εκείνων των
μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρω-
ση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με
την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (β). Οι τυχόν κενές θέσεις
που εξακολουθούν να υφίστανται και δεν έχουν καλυ-
φθεί με αυτήν την κατηγορία, καλύπτονται από μαθητές
και μαθήτριες της κατηγορίας (γ). Στην περίπτωση αυτή
προτεραιότητα έχουν τα παιδιά εκπαιδευτικών του Δη-
μοτικού και ακολουθούν τα παιδιά των εκπαιδευτικών
του συνδεδεμένου Νηπιαγωγείου, του συνδεδεμένου
Γυμνασίου και του συνδεδεμένου Λυκείου. Την τυπική
εγκυρότητα της διαδικασίας των κληρώσεων (80%, 20%)
εγγυάται με την παρουσία του το ΕΠ.Ε.Σ. ως αποφασι-
στικό όργανο του Πειραματικού Σχολείου (Δημοτικού) ή
του σχολείου στο οποίο υπάγεται το Δημοτικό.
Τέλος, για την πλήρωση των κενών θέσεων, που τυχόν
θα παραμείνουν μετά τη γενική και τις ειδικές κληρώ-
σεις επιλογής (80%, 20%) ή θα δημιουργηθούν μέχρι
22/12/2017, καταρτίζονται την ίδια ημέρα δύο πίνακες
επιλαχόντων, ένας για τους μαθητές και ένας για τις μα-
θήτριες, στους οποίους αναγράφονται κατά απόλυτη
σειρά κλήρωσης μέχρι 30 μαθητές ή μαθήτριες, σε κάθε
πίνακα αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ενιαίοι,
χωρίς διακριτές κατηγορίες μαθητών και μαθητριών
αντίστοιχα.
Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την επιτροπή
των γονέων και κηδεμόνων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το
αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανα-
κοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που
καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη
ανακοίνωση του γνωστοποιεί επίσης τους δυο πίνακες
με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου,
των οποίων η ισχύς παύει την 22η Δεκεμβρίου 2017. Οι
παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου.
Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α’, για
κάθε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο καλύπτονται με
κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότε-
ροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από
σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πει-
ραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των
κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται
στο διάστημα από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία
που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και
με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
12804 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1367/21.04.2017
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από πίνακες επιλαχόντων καλύπτονται από
νέα προκήρυξη – η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου – και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το
αργότερο έως 22/12/2017.

Διακρίσεις για τις ομάδες ρομποτικής του σχολείου μας στον Πανελλήνιο διαγωνισμό First Lego League.

Στην δεύτερη και δέκατη θέση του #FLLGreece οι δύο ομάδες του σχολείου μας ανάμεσα σε 100 ομάδες παιδιών ηλικίας 9-16 ετών, απ’ όλη την Ελλάδα!
Οι Evobots ως δεύτεροι, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα FIRST Championship που θα διεξαχθεί στο St. Louis των Η.Π.Α. από 26 ως 29 Απριλίου!
Οι Little Robots κατέκτησαν το 1ο βραβείο παρουσίασης για το project τους και είναι πρώτοι αναπληρωματικοί για συμμετοχή στον διαγωνισμό καινοτομίας FLL Global Innovation Award στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α.!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

17202684_758405140987346_6983688234818800735_n

Ανακοίνωση για τους ομίλους

Εντός της εβδομάδας (μετά την Τρίτη) θα προκηρυχθεί η λειτουργία των φετινών ομίλων στο σχολείο μας και θα δοθεί προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Οι όμιλοι που θα λειτουργήσουν φέτος, είναι:

(πατώντας πάνω στον κάθε τίτλο, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΑΞΗ  
1 ΕΝΑ, ΔΥΟ ΤΡΙΑ……ΕΧΟΥΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ 2 ΚΝΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε&ΣΤ
2 ON VA EN FRANCE? Πάμε Γαλλία 4 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Δ-ΣΤ
3 LITTLE ROBOTS 4 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ-ΣΤ
4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ Α-Δ
5 ΧΟΡΟΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΠΗ Γ – ΣΤ
6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (CORE VALUE, PROJECT, PROGRAMMING AND BUILDING) 4 ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ – ΣΤ
7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR JUNIORS 4 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ&Δ
8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ 2 ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β
9 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

4 ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Γ-ΣΤ
10 PROJECT ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ANIMAL ALLIES

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ Δ-ΣΤ
11 ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2 ΠΡΟΥΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΡΩΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Γ&Δ
12 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 2 ΧΑΤΖΗ ΜΑΙΡΗ Γ
13 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ&Δ
14 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε΄&ΣΤ΄
15 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Ε&΄ΣΤ
16 ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΗΠ
17 Διαβάζοντας Αγγλική λογοτεχνία 4 Μπαλασοπούλου Ν. Ε-ΣΤ
18 Σχεδιάζοντας και δημιουργώντας ιστορίες με comics 4 Τσιαδήμος Ν. Ε-ΣΤ
19 Γράψε κι εσύ τη δική σου ιστορία  (Δημιουργική γραφή) 4 Καϊκτσή Αικ. Ε-ΣΤ
20 ΣΚΑΚΙ 4 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΗΠ. Α & Β

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Αγαπητοί γονείς,

από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 θα λειτουργήσει στο σχολείο μας χριστουγεννιάτικο παζάρι. Παρακαλείσθε να συνδράμετε στο έργο μας προσφέροντας κάποιο/α από τα παρακάτω είδη, τα οποία θα διαθέσουμε σε συμβολική τιμή:

 • Βιβλία (για όλες τις ηλικίες και όλων των ειδών)

 • Παιχνίδια

 • Κουραμπιέδες

 • Μελομακάρονα

 • Βασιλόπιτες

 • Μπισκότα – Κουλουράκια

 • Γλυκά του κουταλιού

 • Μαρμελάδες

 • Κρασιά, Λικέρ, Τσίπουρο κλπ.

 • Κεριά, στολίδια, μπιμπελό κλπ.

 • Χαρτικά (τετράδια, στιλό, μαρκαδόρους κλπ.)

 • οτιδήποτε κρίνετε ότι μπορεί να πωληθεί στο παζάρι.

Τα παραπάνω είδη μπορείτε να τα προσκομίσετε στο σχολείο από αύριο Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του.

Τα έσοδα από το παζάρι θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών του σχολείου.

Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

Let’s Do It Greece 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ

«Κτίζοντας τον εθελοντισμό στα σχολεία»

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 το σχολείο μας θα συμμετάσχει στην πανελλαδική μέρα εθελοντισμού και προσφοράς «Let’s do it Greece”. Η καμπάνια αποτελεί την ελληνική εκδοχή του “Let’s do it world”, τη μεγαλύτερη εθελοντική καμπάνια σε παγκόσμια κλίμακα, με συμμετοχή 108 χωρών και 9.000.000 εθελοντών.

Η συγκεκριμένη δράση η οποία διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά στη χώρα μας και έχει υιοθετηθεί από εκατοντάδες εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχολεία και φορείς σε όλη την Ελλάδα, γίνεται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής-εκπαιδευτικής κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη δράση θα καθαρίσουν, θα εξωραΐσουν και θα αναδείξουν την αισθητική των σχολείων τους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2015”, μιας εβδομάδας δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Σκοπός της εβδομάδας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και περιβάλλοντος, αλλά και η δράση τους ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και δράσης στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JSvXy5FCuuQ?rel=0]

*Δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας:

  1. Οργάνωση καθαρισμού της αυλής και των τάξεων.
  2. Αισθητική βελτίωση του σχολικού χώρου με βάψιμο καγκέλων και ζωγραφική εξωτερικών επιδαπέδιων παραδοσιακών παιχνιδιών.
  3. Φύτευση στη σχολική αυλή.
  4. Βάψιμο τάξεων

Όσοι/όσες από εσας θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, παρακαλούμε δηλώστε το συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1n1Rk7f0goMlwSlHv-tvCBan7JY5iYRttB6urg62Wi5w/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”1100″ /]

Αν επιλέξετε να συμμετέχετε στο βάψιμο, καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα ρολό βαψίματος ή/και πινέλο, ενώ αν συμμετέχετε στη φύτευση, φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα σκαλιστήρι ή/και ένα μικρό φτυαράκι.